Ochrona bioróżnorodności w Hajnówce

Tytuł projektu: Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska
Beneficjent: Gmina Miejska Hajnówka
Wartość projektu: 415 860,97 zł
Dofinansowanie z UE: 288 407,46 zł

 

Projekt dotyczył ochrony różnorodności biologicznej występującej na terenie osiedla Judzianka w Hajnówce.

W ramach przedsięwzięcia teren ten objęto ochroną przyrodniczą w formie użytku ekologicznego. Na tym terenie utworzono ścieżkę dydaktyczną, gdzie odbywać się mogą zajęcia z edukacji ekologicznej i ekoturystyki dzięki temu, będzie możliwe propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców Hajnówki i turystów.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Hajnówce
Fot. Gmina Miejska Hajnówka

 

Zaplanowano dwa odcinki ścieżki – jeden o długości około 80 metrów, prowadzący do torfowiska przejściowego, będącego cennym miejscem również dla obserwacji ptaków. Drugi odcinek, o długości około 40 metrów, rozpoczyna się w połowie pierwszego odcinka i będzie kierował do siedliska brzeziny bagiennej. Cała trasa przebiegać będzie drewnianą kładką z 5 przystankami, przy których zamontowano tablice informacyjne. Tablice zawierają krótkie opisy siedliska przyrodniczego. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z informacjami o biologicznej i przyrodniczej różnorodności regionu Puszczy Białowieskiej.

 

Tablica z informacjami o różnorodności biologicznej
Fot. Gmina Miejska Hajnówka
 

Na terenie sąsiadującej działki wykonano utwardzony plac wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wiatę drewniana oraz elementy małej architektury m.in. tablice informacyjne, stojaki na rowery.

Drzewo na trasie ścieżki

Fot. Gmina Miejska Hajnówka

 

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Hajnówce

Fot. Gmina Miejska Hajnówka

 

Poleć innym: