Finansowanie

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Sposób finansowania programu

Regionalny program dla województwa podlaskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa podlaskiego przedstawia się następująco:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61%
  • Europejski Fundusz Społeczny: 24%
  • Wkład krajowy z budżetu państwa: 15%

 

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia

Oś priorytetowaWsparcie UE (EUR)Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu  Fundusz   

I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

247 367 214

20,38%

EFRR

II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

84 088 663

6,93%

EFS

III. Kompetencje i kwalifikacje

129 830 000

10,7%

EFS

IV. Poprawa dostępności transportowej

208 000 000

17,14%

EFRR

V. Gospodarka niskoemisyjna

180 530 000

14,87%

EFRR

VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

57 000 000

4,7%

EFRR

VII. Poprawa spójności społecznej

59 000 000

4,86%

EFS

VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

179 320 000

14,78%

EFRR

IX. Rozwój lokalny

28 960 000

2,39%

EFS

X. Pomoc techniczna

39 500 000

3,25%

EFS

 

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej. Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Poleć innym: