Menadżer Funduszu Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego

W wyniku przeprowadzonej Oceny ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o uruchomieniu instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zadanie wdrożenia wsparcia zwrotnego, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną Instrumentów Finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 99 kB), IZ RPOWP powierzyła menadżerowi Funduszu Funduszy, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 29 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego została zawarta Umowa o finansowanie Projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach zawartej Umowy Instytucja Zarządzająca przeznaczyła na instrumenty finansowe wkład z Programu w wysokości 226 928 680,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych), w tym:

  • ze środków EFS: kwotę 8 661 400,00 PLN (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych);
  • ze środków EFRR: kwotę 218 267 280,00 PLN (słownie: dwieście osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych);

co stanowi nie więcej niż 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu,

oraz

wkład krajowy w wysokości 40 046 237,72 PLN (słownie: czterdzieści milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), w tym:

  • z Budżetu Państwa: kwotę 38 517 755,35 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy);
  • wkład krajowy zapewniony na poziomie pośrednika finansowego: kwotę 1 528 482,37 PLN (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy).

Wsparcie w postaci instrumentów finansowych świadczone będzie w następujących obszarach:

Nazwa osi/działania/poddziałania

wkład UE (w PLN)

wkład krajowy (w PLN)

Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

108 267 500,00

19 106 029,43

 

Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

10 826 750,00

1 910 602,94

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

8 661 400,00

1 528 482,37

Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

64 960 500,00

11 463 617,67

Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym.

34 212 530,00

6 037 505,31

Razem

226 928 680,00

40 046 237,72

Przekierowanie do strony BGK informującej o Funduszu Funduszy

Poleć innym: