Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Sformalizowana współpraca

Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązują partnerstwo – tzw. Związek ZIT (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny) i przygotowują wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych, czy społecznych danego obszaru. Strategia ZIT powinna wyznaczać przedsięwzięcia, które będą realizowane w formule ZIT w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz określać przedsięwzięcia komplementarne, o sfinansowanie których finansowane Związek ZIT będzie mógł ubiegać się z innych źródeł, np.: z krajowego programu operacyjnego. Utworzone partnerstwa muszą podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem województwa.

ZIT w województwie podlaskim

ZIT w naszym województwie będzie realizowany na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). Białostocki Obszar Funkcjonalny tworzą: stolica województwa podlaskiego – miasto Białystok oraz 9 gmin należących do powiatu białostockiego, w tym gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna. Wszystkie gminy BOF utworzyły Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Szczegółowe informacje na temat jego działalności można znaleźć na bof.org.pl

Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT jest współpraca i integracja samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów  samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty powinny mieć zintegrowany charakter, nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest w następujących obszarach:

  • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
  • rozwoju potencjału kształcenia zawodowego
  • dostosowania kompetencji mieszkańców BOF do potrzeb pracodawców
  • zwiększenia udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym
  • podniesienia jakości edukacji przedszkolnej i rozwoju infrastruktury wychowania przedszkolnego
  • włączenia społecznego, w tym mi.in wyrównywania szans na rynku pracy
  • zwiększenia dostępu do usług społecznych
  • rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego – publicznego transportu zbiorowego i transportu rowerowego

Poleć innym: