Pytania i odpowiedzi RLKS

 1. W jaki sposób weryfikowane będzie osiągniecie przez LGD wymogu z regulaminu dotyczącego wyboru LSR: 35% budżetu EFRR i EFS zrealizowanego przy współudziale podmiotów społecznych. Jaki jest termin pomiaru tego wskaźnika- koniec 2017 roku czy koniec 2018 roku. Czy chodzi tu o wybrane przez LGD projekty w ramach ogłoszonych konkursów, czy zakontraktowane środki, czy też wypłacone?

  Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na wybór LSR lokalna grupa działania ma obowiązek umieścić w rozdziale V. Cele i wskaźniki informację potwierdzającą spełnienie warunku udziału w konkursie tj. LSR zakłada realizację operacji w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe na poziomie 35% budżetu LSR pochodzącego ze środków EFS i EFRR do roku 2018 i 50% do roku 2023. W opinii IZ RPOWP powyższe powinno znaleźć odzwierciedlenie np. w zaprojektowanym własnym wskaźniku produktu LSR zakładającym spełnienie powyższego warunku np. Udział projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe w ramach realizacji LSR ze środków EFS oraz EFRR. Zgodnie z zapisami umowy ramowej termin osiągania poziomu każdego ze wskaźników czy wykorzystania środków finansowych to 31 grudnia 2018 roku. Również umowa ramowa określa sposób pomiaru osiągania wskaźników go roku 2018 i 2023, a także skutki nie wykonania zapisów umowy. Należy również pamiętać, iż LSR będzie załącznikiem do umowy ramowej i każdorazowa zmiana w powyższym zakresie będzie wymagała zgody Zarządu Województwa. Natomiast do decyzji LGD należy sposób w jaki zostanie potwierdzony ww. warunek wynikający z regulaminu konkursu na wybór LSR.

 2. Dot. sposobu liczenia wskaźników rezultatu przy działaniu „Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru oraz ziemi)”.
  Czy wskaźnik: „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” powinnam wyliczyć jako średnią dla np. 3 gmin, które mi go podadzą, czy jako sumę poszczególnych elementów ?
  Czy powinnam ujmować w LSR wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu adekwatne do przedsięwzięć czy wystarczy wziąć po jednym z nich?

   Wskaźnik Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) jest wyrażony w jednostce „tony ekwiwalentu CO2” i pokazuje łączny szacunkowy roczny spadek na koniec okresu, a nie całkowity spadek w całym okresie. A zatem należy go zaprezentować w odniesieniu do obszaru, którego dotyczy jako wielkość skumulowaną dla np. 3 gmin. Metodologię szacowania wskaźnika zaprezentowano w dokumencie Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W LSR należy wykazać tylko wskaźniki, które będą miały zastosowanie do planowanych przedsięwzięć w ramach strategii.

 3. Czy wskaźnik rezultatu: „ Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne” powinien być podany liczbowo czy w procentach ?; czy powinnam zsumować poszczególne wskaźniki od gmin i wziąć średnią?

  Wskaźnik dotyczy oczekiwanego wzrostu odwiedzin i nie ma związku z rzeczywistą zmianą liczby odwiedzin. Szacunki dokonywane przez beneficjentów, mogą być wykonywane na podstawie różnych metodologii i założeń. Jednak mając na uwadze kryteria oceny merytorycznej szczególnie kryterium różnicujące Jednostkowy publiczny koszt wzrostu ilości osób odwiedzających/korzystających z oferty obiektu/-ów kultury i dziedzictwa kulturowego udokumentowany analizą popytu wartość niezbędne będzie zaprezentowanie w projektach tego wskaźnikach w ujęciu nominalnym/liczbowo.

 4. Czy przy działaniu: „Rewitalizacja małej skali” wskaźnik rezultatu „Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich”  nie musi być liczony na obszarach wiejskich ?, czyli w ogóle nie liczymy wskaźnika rezultatu, jeżeli rewitalizacja przeprowadzana jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej ?

  Tak wynika z definicji, ale należałoby rozważyć czy w takim razie nie byłoby zasadne odzwierciedlenie rezultatów/zmian w sytuacji beneficjenta, jego otoczeniu, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania strategii.

 5. czy przy działaniu: „Rewitalizacja małej skali” dla wskaźnika produktu  „liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach” trzeba liczyć znajdującą się na tym terenie kapliczkę ?

  Mając na uwadze definicję rewitalizacji, która mówi o kompleksowym procesie wyprowadzania ze stanu kryzysowego (zdiagnozowanego problemu natury społecznej) obszarów zdegradowanych, integrujące społeczność lokalną, którego celem jest przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji kulturalnych, społecznych lub edukacyjnych, należy rozważyć czy kapliczka jako element projektu wpisuje się w powyższą definicję.

  Sam remont/odnowa może wpisywać się w typy projektów dotyczące dziedzictwa kulturowego.

 6. w przypadku działania „Ochrony bioróżnorodności i klimatu, w tym:  projekty rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m. in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej” możemy sami dopasować wskaźnik produktu, bowiem żaden z przedstawionych poniżej nie odpowiada małej infrastrukturze turystycznej:

   1. Długość utworzonych/odnowionych szlaków turystycznych

   2. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem
   3. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną
   4. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem?

  Określone przez Wnioskodawcę wskaźniki projektu mają za zadanie trafnie odzwierciedlać i określać cele jakie są planowane do osiągniecia w wyniku realizacji LSR.

  W ramach ww. typu projektów należy zwrócić szczególną uwagę, iż planowane w przedmiotowej interwencji projekty dotyczą „Ochrony bioróżnorodności i klimatu…” oraz „…będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności”. Nie ma ograniczenia, co do ilości wybieranych wskaźników, natomiast każdy z nich musi być przez Beneficjenta monitorowany i potwierdzony stosowną, zadeklarowaną na etapie aplikowania o środki, dokumentacją. Należy jednak mieć na uwadze, iż przygotowując wniosek o dofinansowanie, Wnioskodawca ma obowiązek określenia we wniosku, co najmniej jednego wskaźnika produktu lub rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu.

 7. Jaka miarę zastosować i jakich projektów dotyczy wskaźnik: dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE?

  Zgodnie z podręcznikiem Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wskaźnik Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI) (CO30) jest wyrażony w MW. Natomiast jak wynika z zapisów SZOOP 2014-2020 wskaźnik ten dotyczy projektów typu 1 tj. OZE: instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy). Wskaźnik przedstawia o ile bezwzględnie wzrośnie zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w wyniku realizacji projektu.

 8. Czy realizacja projektu związanego z np. utworzeniem arboretum lub ścieżki rowerowo- spacerowej, szlaku turystycznego może się odbywać na terenach objętych ochroną? W jaki sposób wykazać że są to obszary cenne przyrodniczo, a działania będą silnie promowały biologiczną i przyrodniczą różnorodność?

  Zgodnie z zapisami SZOOP 2014-2020 w ramach projektów typu 5 możliwa jest realizacja m.in. projektów rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m. in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej). Instytucja Zarządzająca nie jest organem uprawnionym do wydawania zezwoleń na usytuowanie infrastruktury na jakichkolwiek nieruchomościach w tym terenach chronionych a zatem przed rozpoczęciem inwestycji należy zwrócić się do właściwego terytorialnie organu. Mając na uwadze, iż w powszechnym rozumieniu tereny cenne przyrodniczo są traktowane jako synonim obszarów chronionych, Wnioskodawca może posłużyć się rejestrami obszarów chronionych np. obszarów Natura 2000, parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów lub odpowiednich dokumentów prawa miejscowego itp.

 9. Czy w ramach infrastruktury społecznej w typie 8 możliwe jest wsparcie obiektów takich jak świetlica środowiskowa lub Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, mimo że nie realizuje on adekwatnego wskaźnika produktu: liczba obiektów w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno- zawodowej- w tych obiektach miałaby być realizowana wyłącznie aktywizacja społeczna (czy w ramach tego wskaźnika typy aktywizacji można traktować także rozłącznie)?

  Zgodnie z definicją wskaźnika opisaną w podręczniku Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przez aktywizację społeczno-zawodową należy rozumieć zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.” A zatem, jeśli w ramach projektu będą realizowane zadania wskazane w definicji projekt może kwalifikować się do wsparcia.

 10. Czy w ramach rewitalizacji obszaru, możliwe jest w ramach inwestycji wsparcie na rzecz zagospodarowania (oczyszczenia i uporządkowania terenu wokół) zbiorników wodnych lub utwardzenia placu, stanowiących element zagospodarowania przestrzeni, której nadaje się funkcje kulturalne lub rekreacyjne, lub też podnosi się walory estetyczne danej przestrzeni?

  Zgodnie z definicją wskaźnika opisaną w podręczniku Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, „Przez rewitalizację należy rozumieć kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, koordynowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

  Zgodnie z powyższym, rewitalizacja ma charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze.” Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, projekt może kwalifikować się do wsparcia jako projekt rewitalizacyjny (dofinansowanie 95%) pod warunkiem, że potrzeba realizacji operacji dotyczącej rewitalizacji została zidentyfikowana tj. opisana w lokalnym programie rewitalizacji.

 11. W ramach wskaźnika dla rewitalizacji wskazano: wskaźnik produktu-powierzchnia zrewitalizowanych obszarów, a także wskaźnik rezultatu: otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich - czym różnią się te wskaźniki w przypadku inwestycji na obszarach miejskich? Czy w sytuacji rewitalizacji na obszarach wiejskich należy wskazać inny wskaźnik rezultatu czy powyższy wskaźnik będzie liczył 0.  Podobna sytuacja dotyczy typu 7- dziedzictwo kulturowe.

  Wskaźnik produktu Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów wyrażony jest w jednostce ha i nie ogranicza się jedynie do terenów miejskich (patrz definicja wskaźnika). Natomiast wskaźnik rezultatu bezpośredniego Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI) określony jest w metrach kwadratowych i dotyczy tylko obszarów miejskich. W przypadku projektowania interwencji na obszarach, które nie wpisują się w definicję ww. wskaźnika, zasadnym byłoby przypisanie adekwatnego wskaźnika rezultatu bazując na Wspólnej liście wskaźników kluczowych 2014-2020 (WLWK), zaś w uzasadnionych przypadkach wskaźnika własnego. Podobna sytuacja dotyczy typu 5 i 7.

 12. Jak należy rozumieć wskaźnik rezultatu dla typu 10: potencjał objętej wsparciem infrastruktury opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej? Jaki miernik należy zastosować?

  Wskaźnik "Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 35)" jest wskaźnikiem zaproponowanym przez KE i znajduje się na Wspólnej liście wskaźników kluczowych 2014-2020 (WLWK) jako CI (Common Indicator). Zgodnie z definicją KE wskaźnik ten ma mierzyć nominalną wydajność (np. liczbę potencjalnych użytkowników, która jest zwykle wyższa lub równa liczbie rzeczywistych użytkowników). Miernik – [osoby].

Poleć innym: