Skorzystaj z systemu informatycznego

Aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPOWP opracowała na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dwie aplikacje desktopowe wspierające proces aplikowania o środki w ramach RPOWP, tj.:

W/w aplikacje umożliwiają przygotowanie, drukowanie oraz przesyłanie wniosków do IZ drogą elektroniczną w zakresie:

  • aplikowania o środki w ramach RPOWP,
  • zmian wynikających z procesu oceny projektów,
  • aktualizacji danych przed podpisaniem umów,
  • zmian powodujących konieczność aneksowania umów.

Aplikacje działają w środowiskach systemów operacyjnych rodziny Windows, Linux oraz Mac OS X.

Prace konserwatorskie serwisu

IZ RPOWP informuje, że w dniach od 10.03.2023 r. godzina 15:00 do 13.03.2023 r. godzina 08:00 z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne systemu informatycznego nastąpi przerwa w możliwości przesyłania wniosków za pomocą Generatorów Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS oraz GWA2014) dla RPOWP. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia w wyżej wymienionym czasie.

Przerwa serwisowa dotycząca GWA EFRR oraz GWA EFS

W związku z koniecznością aktualizacji środowiska serwerowego aplikacji Repozytorium plików, która jest odpowiedzialna za przesyłanie do IZ RPOWP wersji elektronicznych wniosków o dofinansowanie z aplikacji GWA EFRR oraz GWA EFS w dniach od 03.05.2020 godz. 18.00 do 04.05.2020 godz. 9.00 aplikacja będzie niedostępna. Proszę o uwzględnienie tej przerwy serwisowej w bieżącej pracy.

Komunikat

Instytucja Zarządzająca RPOWP informuje, że w związku z koniecznością dostosowania systemu naboru wersji elektronicznych wniosków do najnowszych standardów bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej zmianie uległ protokół komunikacyjny TLS. Od stycznia 2020 r. w zakresie usługi przesyłania plików z wykorzystaniem GWA EFRR oraz GWA EFS wprowadzona została wyższa wersja protokołu komunikacyjnego, tj. wersja TLS 1.2. Oznacza to, że użytkownicy starszych, nie wspieranych systemów operacyjnych: Windows 95, 98, XP, Windows Vista nie będą mogli przesyłać do IZ RPOWP plików z wykorzystaniem GWA EFRR oraz GWA EFS. Wymienione systemy operacyjne nie obsługują protokołu komunikacyjnego TLS 1.2, nie są też aktualizowane przez Microsoft i nie należy się spodziewać zmiany w postaci wsparcia dla tych produktów.

 

Rozliczanie projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o wykorzystaniu Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST) do obsługi wszystkich procesów związanych z rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do rozliczania realizowanego projektu w Centralnym Systemie Teleinformatycznym za pośrednictwem aplikacji głównej SL2014, do obsługi której dostęp posiadają jedynie osoby uprawnione (Użytkownicy B), tj. osoby wskazane przez Beneficjenta w umowie o dofinansowanie do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z rozliczaniem projektu/projektów.

WAŻNE!

od 1 stycznia 2020 r. logowanie do SL2014 dla beneficjentów za pośrednictwem profilu zaufanego jest zastąpione logowaniem przy pomocy tzw. węzła krajowego dostępnego na stronie login.gov.pl

Aby skorzystać z systemu, wejdź na stronę (link do systemu informatycznego).

https://sl2014.gov.pl

 

Z wykorzystaniem systemu SL2014 Użytkownicy B mogą:

  • przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu,
  • składać wnioski o płatność,
  • kontaktować się z instytucją udzielającą dofinansowania na realizację projektu.

W związku z powyższym udostępnione do stosowania zostają następujące podręczniki beneficjenta dotyczące wykorzystania SL2014  w ramach RPOWP na lata 2014-2020:

Ogólna instrukcja multimedialna dotycząca funkcjonalności SL2014 jest dostępna pod adresem: https://instrukcja.sl2014.gov.pl/

Osoby uprawnione (Użytkownicy B) zobligowani są do przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014:

Nadanie lub zmiana dostępu do SL2014 osobie uprawnionej przez Beneficjenta w ramach projektu odbywa się na podstawie następującego wniosku:

Wycofanie dostępu do SL2014 w ramach projektu odbywa się na podstawie poniższego wniosku: