Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych

30.08.2019

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki – III runda konkursowa.

Konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19 został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 10 września 2019 roku w godz. 9.00 – 11.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 (sala konferencyjna, II piętro).

Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (DOC 103 kB) faksem na nr 85 74 97 209 lub na adres mailowy: malgorzata.drozdowska@wup.wrotapodlasia.pl w terminie do 9 września 2019 roku do godz. 10.00.

Dla kogo

Spotkanie jest skierowane do podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu. Do grupy tej zalicza się jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program spotkania

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. główne założenia konkursu, procedura składania wniosków o dofinasowanie, kryteria oceny wniosków.

Dostępność

Parking bezpłatny przed wejściem do budynku, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
Możliwość poruszania się po budynku przy pomocy schodów i wind.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Punkt Kontaktowy EFS - tel.: 85 74 97 247

Poleć innym: