Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje

18.08.2015

Informacje o spotkaniu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje”. Będzie to kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla …”

Spotkania odbędą się w dniu 02.09.2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w poszczególnych miastach regionu: w Białymstoku, Suwałkach i Łomży.

Przewidywana tematyka spotkania to m.in.: źródła informacji i wprowadzenie do Funduszy Europejskich w latach 2014-2020; wsparcie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz pozostałych Programów Krajowych.

Dla kogo

Spotkanie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców.

Organizator spotkania

 • w Białymstoku - Główny Punkt Informacyjny, siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, sala 318B, III piętro;
 • w Suwałkach - Lokalny Punkt Informacyjny, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki, sala nr 1, parter;
 • w Łomży - Lokalny Punkt Informacyjny, siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, sala szkoleniowa, parter.

 

Program spotkania "Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje
2 września 2015 r."

Nr modułu

Nazwa modułu

Godziny

Moduł 1

WPROWADZENIE DO SPOTKANIA

10.00 – 10.10

 • Przedstawienie się i prezentacja Punktu Informacyjnego i jego głównych zadań,
 • Temat spotkania i jego program

Moduł 2

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

10.10-10.30

 

 • Najważniejsze dokumenty na poziomie unijnym (Europa 2020, rozporządzenia, Wspólne Ramy Strategiczne) i krajowym (ustawa wdrożeniowa, Umowa Partnerstwa, programy, kontrakt terytorialny)
 • Alokacja finansowa na lata 2014 – 2020 (dla Polski i na poszczególne programy)
 • Główne zmiany w stosunku do starej perspektywy (skoncentrowanie na wynikach, rezerwa wykonania, wkład własny, ZIT, RLKS)
 • Ewentualnie ułatwienia w korzystaniu z FE (wynikające z Umowy Partnerstwa i ustawy wdrożeniowej)

Moduł 3

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA PROJEKTY B+R ORAZ INNOWACJE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

10.30- 11.30

 

 • Przedstawienie informacji na temat wsparcia planowanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego:
  • Oś priorytetowa/ew. działanie
  • Planowane typy projektów/rodzaje wsparcia przewidziane dla przedsiębiorstw
  • Beneficjenci wsparcia
  • Tryb wyboru projektów, zastosowanie cross-financingu, poziomy dofinansowania wg SZOOP (ewentualnie pomoc publiczna i pomoc de minimis)
  • Forma wsparcia (dotacja, pożyczka, instrumenty mieszane, inne)
  • Dodatkowe uwagi i uwarunkowania
  • Odpowiedzialne instytucje

PRZERWA

11.30-11.45

Moduł 4

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA PROJEKTY B+R ORAZ INNOWACJE Z PROGRAMÓW KRAJOWYM

11.45 -12.15

 

 • Przedstawienie możliwości wsparcia w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - typy projektów, beneficjenci wsparcia (ewentualnie grupa docelowa wsparcia), tryb wyboru projektów, poziom dofinansowania, odpowiedzialne instytucje.

Moduł 5

POZOSTAŁE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA PROJEKTY B+R ORAZ INNOWACJE

12.30-12.45

 • Przedstawienie możliwości wsparcia w zakresie Programu ramowego Unii Europejskiej – Horyzont 2020 – warunki ubiegania się o wsparcie, poziom dofinansowania, beneficjenci wsparcia, odpowiedzialne instytucje.

Moduł 6

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW SPOTKANIA, KONSULTACJE INDYWIDUALNE

12.45-13.00

 

Zgłoszenia na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa od 19 sierpnia do 27 sierpnia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia na spotkanie w Białymstoku są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza dostępnego poniżej. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 85 66 54 383.


Zgłoszenia na spotkanie w Suwałkach przyjmowane są za pomocą poniższego formularza. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (DOCX 13.5 KB) na adres: lpi@ares.suwalki.pl. Więcej informacji pod numerami telefonów: 87 563 02 19, 87 563 02 11, 87 563 02 76.

Zgłoszenia na spotkanie w Łomży przyjmowane są za pomocą poniższego formularza. Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (DOCX 891.50 kB) na adres: lpi@podlaskie.org.pl. Dodatkowe informacje o spotkaniu można uzyskać pod numerami tel. 86 216 33 26; 86 473 53 20.

Poleć innym: