Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

01.04.2015

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o zakończeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 29/249/2015 z dnia 17 marca 2015 r.

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko RPOWP 2014-2020 oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę - i w jakim zakresie zostały uwzględnione - uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa oraz podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 31/284/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Ww. uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podlaskiego.

Poleć innym: