Często zadawane pytania

I. Pytania ogólne

1. Czym zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?
Instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich została wprowadzona w 2017 r., w ramach nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej. Rzecznik został powołany po to, by jeszcze bardziej zaangażować wnioskodawców, beneficjentów oraz podmioty zainteresowane wdrażaniem Funduszy Europejskich w wypracowanie optymalnych rozwiązań dotyczących realizacji programów operacyjnych. Do Rzecznika w województwie podlaskim mogą zgłaszać się osoby i podmioty, które chcą przedstawić własne propozycje usprawnień lub wskazać ewentualne utrudnienia w realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu – e-mail: rzecznikrpo@wrotapodlasia.pl, tel.: 85 665 41 66. Szczegółowe informacje o pracy Rzecznika Funduszy Europejskich znajdują się na stronie Rzecznik Funduszy Europejskich.

2. Jak najlepiej uzyskać informacje nt. możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich?
Zachęcamy do zapoznania się z działami: Skorzystaj z Programu, Realizuję projekt, czy O Programie, gdzie znajdziesz informacje o RPOWP 2014-2020.

Zachęcamy także oraz do skorzystania z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podlaskim. Dane kontaktowe do PIFE w województwie podlaskim znajdują się na stronie Znajdź Punkt Informacyjny. Usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.

Punkty oferują m.in. następujące rodzaje usług informacyjnych:

- diagnozę klienta – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
- informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
- przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie,
- pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu,
- usługi informacyjne przy przygotowywaniu wniosków/projektów – obejmuje wsparcie w zakresie przygotowywanego wniosku/projektu, - pomoc w realizacji projektów - zakres tej usługi obejmuje pomoc przy problemach pojawiających się w trakcie realizacji projektów np. zasady konkurencyjności przy ponoszeniu wydatków, zasady dokumentowania realizowanych przedsięwzięć,
- wstępną pomoc w rozliczaniu projektów, zakres tej usługi obejmuje informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu, informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, oraz wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu,
- indywidualne konsultacje u klienta, polegające na tym, że po wcześniejszym zaplanowaniu, specjaliści ds. funduszy europejskich świadczyć będą usługi informacyjne u klienta. Zakres usług będzie taki sam jak dla konsultacji w punkcie. Indywidualne konsultacje u klienta są możliwe w przypadku, gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością,
- organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym tematycznych, np. dotyczących możliwości dofinansowania z FE dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
- organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
- organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych polegających na pełnieniu dyżurów specjalistów ds. funduszy europejskich w miejscowościach, w których PIFE nie ma siedziby.


Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

3. Czym jest instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)?
Jest to nowe narzędzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. RLKS dotyczy działań podejmowanych w skali lokalnej. Dlatego jest realizowany przez lokalne grupy działania (LGD), składające się m.in. z przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, a także mieszkańców gmin, należących do takiej grupy.
Podstawą realizacji projektów i otrzymania unijnego wsparcia są z kolei lokalne strategie rozwoju. To one wskazują, jakie są problemy, potencjały i potrzeby „małych ojczyzn”.
Fundusze w ramach RLKS przeznaczone są zarówno na inwestycje w infrastrukturę, jak i tzw. projekty miękkie – w zależności od tego, jakie są potrzeby danej społeczności. Ich wdrażanie również odbywa się lokalnie. Lokalne grupy działania są odpowiedzialne za przygotowanie harmonogramu konkursów, ogłaszanie naborów wniosków oraz wybranie do realizacji konkretnych projektów.
4. Gdzie mogę uzyskać informacje na temat naborów organizowanych przez LGD na terenie, gdzie mieszkam?
Zapraszamy do zapoznania się z listą aktualnych naborów wniosków, która znajduje się na stronie Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów. Szukając konkretnego naboru warto skorzystać z filtrów np. "Temat", "Instytucja ogłaszająca konkurs".
Ogłoszenia o naborach wniosków, wyniki naborów i aktualne informacje publikowane s a na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania.

II. Chcę założyć działalność gospodarczą

1. W jaki sposób pozyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 z II osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Osoby chcące założyć firmę mogą skorzystać również z mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Skorzystają z nich osoby od 30. roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo. Wartość tej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia (ok. 90 tys. zł), a maksymalny okres spłaty to 84 miesiące. Pośrednikiem jest Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, która ma siedzibę w Łomży.

Dane kontaktowe i przekierowania na strony poszczególnych operatorów pożyczek znajdują się na stronie rpo.wrotapodlasia.pl zakładka Gdzie zgłosić się po wsparcie

Osoby zamieszkujące gminy wiejskie i wiejsko-miejskie do 20 tysięcy mieszkańców mogą skorzystać z dofinansowania na założenie firmy oferowanych przez operatorów wybranych w konkursach lokalnych grup działania (LGD).

Zapraszamy do zapoznania się z listą aktualnych naborów wniosków, która znajduje się na stronie Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów. Szukając konkretnego naboru warto skorzystać z filtrów np. "Temat", "Instytucja ogłaszająca konkurs".

2. Kto może ubiegać się o takie wsparcie w ramach RPOWP?
Osoby po 29 r. życia bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz niskowykwalifikowane zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego.

Osoby do 29 r. życia pozostające bez pracy mogą ubiegać się o takie wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój www.power.gov.pl

3. W jakiej formie będzie udzielane dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Wsparcie w ramach Działania 2.3 RPOWP ma formę mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

III. Mam firmę, chcę uzyskać dofinansowanie na jej rozwój

1. Czy mogę uzyskać dofinansowanie na rozwój mojej firmy?
PProjekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach będą mogły uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 z I Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach oraz Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.
2. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 RPOWP?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego.
3. Jakie typy projektów będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 1.3 RPOWP?
Będą to projekty zakładające wdrażanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych

Przykładowe działania będą obejmować m.in.:
- rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;
- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
- inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny;
- inwestycje ograniczających materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych czyli tzw. ekoinnowacje;
- inwestycje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na TIK (e-biznes)


4. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 RPOWP?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie podlaskim na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dla których udział obszarów Natura 2000 w powierzchni gminy przekracza średnią unijną.
5. Jakie projekty będzie można realizować w ramach Działania 1.5 RPOWP?
Będą to projekty wpisujące się w lokalne strategie rozwoju (LSR) lub inne programy opracowane lokalnie. Przedsięwzięcia otrzymujące wsparcie będą tworzyć miejsca pracy i przyczyniać się do powiększenia dochodów lokalnej społeczności. Wsparcie bezzwrotne udzielane w ramach tego Działania będzie można uzyskać przede wszystkim na inwestycyjną działalność przedsiębiorstwa wpisującą się ww. założenia.

IV. Mam firmę, chcę uzyskać dofinansowanie na przeszkolenie swoich pracowników

1. Czy mogę uzyskać dofinansowanie na przeszkolenie swoich pracowników?
Dofinansowanie na szkolenia dla pracowników będzie można uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 z II Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w ramach - Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

2. Kto może ubiegać się o takie wsparcie w ramach Działania 2.4 RPOWP?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego, w tym właściciele i kadra zarządzająca. Szkolenia w szczególności będą skierowane do pracowników powyżej 50 roku życia i posiadających niskie kwalifikacje.

V. Chcę realizować projekt związany z ekologią

1. Czy w RPOWP można uzyskać wsparcie na termomodernizację budynków?
Takie wsparcie z RPOWP 2014-2020 jest z V Osi Priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna” w ramach - Działania 5.3 „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”.

W ramach tego działania wsparcie z Poddziałania 5.3.1 skierowane jest m.in. do: ­- podmiotów sprawujących zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne,
­- jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
­- jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną,
­- kościołów i związków wyznaniowych,
­- organizacji pozarządowych.

Wsparcie z Poddziałania 5.3.1 udzielane jest w formie dotacji.

Natomiast Poddziałanie 5.3.2. skierowane jest do:
- spółdzielni mieszkaniowych i ich związków,
- wspólnot mieszkaniowych,
- towarzystw budownictwa społecznego.

Wsparcie z Poddziałania 5.3.2 udzielane jest w formie pożyczki. Dane kontaktowe do instytucji udzielającej pożyczki termomodernizacyjnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdują się na stronie Lista pośredników finansowych.

2. Jakie projekty w zakresie termomodernizacji budynków mieszkaniowych będą mogły uzyskać wsparcie?
Będą to projekty dotyczące kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Działania przewidziane do realizacji w ramach planowanej inwestycji muszą być prowadzone w sposób kompleksowy – powinny dotyczyć tzw. głębokiej modernizacji, czyli wykraczać poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią. Inwestycje w tym zakresie powinny być także zgodne z technicznymi wytycznymi KE dotyczącymi finansowania modernizacji energetycznej budynków ze środków polityki spójności. Elementem każdego z projektów będą również audyty energetyczne, które pozwolą na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.
3. Jakie inwestycje będzie można przeprowadzić w ramach projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych?
- modernizacja energetyczna przegród zewnętrznych budynków (izolacji cieplnej) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia;
- przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych;
- działania obejmujące inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby;
- zastosowanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (w tym również instalacji systemów chłodzących). Przy czym zastosowanie takich instalacji powinno być w pełni uzasadnione potrzebami energetycznymi obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

4. Czy spółdzielnia mieszkaniowa może się ubiegać o dotację w ramach działania 5.3.1?
Nie, spółdzielnia nie może się ubiegać o wsparcie w wymienionym działaniu. W przypadku efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym spółdzielnia może jednak liczyć na pożyczkę. Został wyłoniony operator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, który udziela takiego wsparcia z RPOWP. Maksymalna kwota pożyczki sięga 1 miliona złotych, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 120 miesięcy. Oprocentowanie jest korzystniejsze niż oferty rynkowe.

Pożyczka jest skierowana do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa podlaskiego oraz towarzystw budownictwa społecznego na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (np. modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne). Wyłączone z tego wsparcia są podmioty z terenu ZIT Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Łomży i Suwałk – one mogą występować o pomoc w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dane kontaktowe do instytucji udzielającej pożyczki termomodernizacyjnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdują się na stronie Lista pośredników finansowych.

5. Czy mogę otrzymać dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków, instalację kolektorów słonecznych na domu, albo pompy ciepła?
Bezpośrednio z Funduszy Europejskich nie możesz otrzymać dofinansowania na inwestycje ekologiczne przy swoim prywatnym domu.

Wynika to przede wszystkim stąd, że o środki unijne wnioskować mogą tylko takie podmioty, które posiadają osobowość prawną. Dlatego projekty proekologiczne mogą być realizowane np. przeze firmy, gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, ale nie przez prywatnych właścicieli domów.

Dofinansowań dla indywidualnych gospodarstw możesz szukać za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które posiadają krajowe środki na takie cele. Instytucje te działają w każdym regionie kraju. Warunki i zasady otrzymania wsparcia mogą się różnić w zależności od województwa.

Środki, głównie w formie preferencyjnych pożyczek, na różne ekologiczne inwestycje możesz uzyskać także za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska (www.bosbank.pl, www.bosekosystem.com) czy Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl, zakładki: „Klienci indywidualni, „Termomodernizacje i Remonty”).

Pamiętaj także o programach krajowych realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam również możesz pozyskać dofinansowania na różne inwestycje, także jako osoba prywatna. Informacje o wszystkich możliwościach oferowanych przez tą instytucję znajdziesz na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl wybierając zakładkę „Oferta finansowania”, a następnie „Środki krajowe”. Jeśli jesteś mieszkańcem terenów wiejskich, a przyłączenie do sieci kanalizacyjnej twojej nieruchomości jest niecelowe, gmina może wystąpić o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto, jeśli Twoja gmina wystąpi o dofinansowanie np. na sieć kanalizacyjną czy cieplną, prawdopodobnie jako mieszkaniec będziesz mógł skorzystać z efektów takiego projektu za pośrednictwem samorządu. Warto więc odwiedzić urząd gminy, aby poznać plany inwestycyjne.

6. Z jakich funduszy firmy mogą uzyskać dofinansowanie na odnawialne źródła energii?
Instalowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) przez przedsiębiorstwa powinno być związane z tzw. poprawą efektywności energetycznej w firmie, zwłaszcza oszczędności energii w procesach produkcyjnych bądź usługowych.

Wsparcie w RPOWP 2014-2020 można uzyskać w Działaniu 5.1. o nazwie „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”. Realizowane mogą tu być inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE. Przewidziane jest też wsparcie jednostek o mniejszej mocy wytwarzania, wykorzystujących energię z biomasy, biogazu, energii wiatru i słońca oraz wody, jak również ciepło przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej.

Warto zaznaczyć, że wsparcie na odnawialne źródła energii zaplanowane w RPOWP 2014 – 2020 może być przyznawane także w postaci instrumentów finansowych np. pożyczek i poręczeń. Dane kontaktowe do instytucji udzielającej pożyczki termomodernizacyjnej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdują się na stronie Lista pośredników finansowych.

Natomiast jeśli planujesz budowę jednostek o większej mocy wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, a także biomasę i biogaz to dofinansowanie na ten cel będziesz mieć szansę uzyskać w Programie Infrastruktura i Środowisko. Poza tym przewiduje się również wsparcie, w ograniczonym zakresie, jednostek odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słońca, geotermii oraz wody. Zapraszamy Cię na stronę internetową www.pois.gov.pl, gdzie znajdziesz bardziej szczegółowe informacje i dokumenty, np. harmonogram naboru wniosków.

VI. Chcę założyć żłobek

1. Skąd mogę uzyskać dofinansowanie na założenie żłobka?
Jeśli jeszcze nie masz swojej działalności i dopiero chcesz otworzyć żłobek, możesz się starać o dofinansowanie na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie prywatnego żłobka jest bowiem jedną z form prowadzenia swojej firmy. O tym jak starać się o środki na rozpoczęcie działalności, przeczytasz w części „Chcę założyć działalność gospodarczą”.

Masz także szansę otrzymać specjalne dofinansowania związane konkretnie z działaniem żłobka. Będziesz mógł otworzyć takie miejsce, albo je rozwinąć, jeśli rozpocząłeś działalność wcześniej, w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dofinansowane będzie tworzenie i rozszerzanie działania różnych miejsc opieki nad dziećmi, które mają mniej niż 3 lata. Uzyskane fundusze będziesz mógł przeznaczyć na wynagrodzenia opiekunów i finansowanie pobytu dzieci w żłobku. Część środków może dotyczyć także pokrycia kosztów wyposażenia niezbędnego dla realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Punktu Kontaktowego Instytucji Pośredniczącej (IP), czyli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, pokój 02. tel. 85 74-97-247, www.rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Planując założenie żłobka nie zapomnij o zapoznaniu się z ustawą z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. Znajdziesz tam wskazówki na temat wymogów formalnych, które musisz spełnić. Są one wymagane niezależnie od tego, czy starasz się o dofinansowanie, czy też nie.

VII. Realizuję projekt

1. Jakie mam obowiązki po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu?
Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie zakwalifikowany do objęcia wsparciem, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie. Procedura jej podpisania rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizację projektu. Do podpisania umowy musisz zgromadzić wymagane dokumenty. Przedmiotem umowy o dofinansowanie jest realizacja zaproponowanego przez Ciebie projektu tak, jak opisałeś to we wniosku o dofinansowanie. Środki otrzymasz tylko wówczas, gdy wypełnisz wszystkie obowiązki, jakie na Tobie spoczywają.

Na stronie Realizuję projekt możesz zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują beneficjentów dofinansowania z RPOWP. Zapraszamy również do zapoznania się z publikacją „Umowa podpisana i co dalej”. Broszura dostępna jest na stronie Pobierz poradniki i publikacje

2. Czy mogę zmienić termin realizacji projektu, na który otrzymałem dofinansowanie z RPOWP?
W umowie precyzyjnie określony jest okres realizacji projektu. Zarówno rozpoczęcia, jak i zakończenia finansowego. Nie można go dowolnie przesuwać. Jeżeli beneficjent chce zmienić te terminy, musi złożyć pisemny wniosek do Instytucji Zarządzającej RPOWP i uzasadnić, dlaczego zaistniała taka konieczność. Jeśli otrzyma zgodę, będzie musiał podpisać aneks do umowy. I wtedy terminy, zawarte w aneksie, będą obowiązujące.

Może się też okazać, że termin zakończenia nie może zostać wydłużony, jeżeli taki warunek był podany w dokumentacji konkursowej naboru, w jakim został złożony wniosek beneficjenta.

3. Jakie mam obowiązki promocyjne jako beneficjent?
Aby poinformować opinię publiczną (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu powinieneś:

• oznaczać znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP, znakiem Unii Europejskiej, oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa podlaskiego:

o wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu,
o dokumenty związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej,
o dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,

• umieścić plakat lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu
• umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli masz stronę internetową)
• przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich.

Szczegóły dotyczące ww. obowiązków, w tym zawartość, wymiary oraz przykłady oznakowań znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności oraz na stronie Poznaj zasady promowania projektu

4. Jak oznaczyć miejsce realizacji projektu?
Beneficjent ma obowiązek odpowiednio oznaczyć miejsce realizacji projektu. Jeśli dofinansowanie dla Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę kwotę – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Szczegóły dotyczące wymiarów i zawartości plakatów i tablic znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności oraz na stronie Poznaj zasady promowania projektu.

Oznakowanie musisz zawsze umieścić w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

5. Jakie informacje umieścić na stronie internetowej?
Jeśli posiadasz stronę internetową to masz obowiązek umieść na niej krótki opis projektu i wstawić znaki Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i logo Województwa Podlaskiego. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.