Często zadawane pytania

Chcę założyć działalność gospodarczą

1. W jaki sposób pozyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z II osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.
2. Kto może ubiegać się o takie dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego?
Osoby po 29 r. życia bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz niskowykwalifikowane zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego.

Osoby do 29 r. życia pozostające bez pracy mogą ubiegać się o takie wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój www.power.gov.pl
3. W jakiej formie będzie udzielane dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Wsparcie w ramach Działania 2.3 RPOWP składać się będzie z kilku elementów, będzie to:
- pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- usługi doradcze w zakresie zasad prowadzenia własnego biznesu i szkoleniowe, w tym szkolenia specjalistyczne w dziedzinie podejmowanej działalności gospodarczej;
- wsparcie pomostowe w początkowej fazie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Mam firmę, chcę uzyskać dofinansowanie na jej rozwój

1. Czy mogę uzyskać dofinansowanie na rozwój mojej firmy?
Projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach będą mogły uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 z I Osi Priorytetowej Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach oraz Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.
2. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 RPOWP?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego.
3. Jakie typy projektów będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 1.3 RPOWP?
Będą to projekty zakładające wdrażanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych

Przykładowe działania będą obejmować m.in.:
- rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;
- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
- inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny;
- inwestycje ograniczających materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych czyli tzw. ekoinnowacje;
- inwestycje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na TIK (e-biznes).

4. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 RPOWP?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie podlaskim na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, dla których udział obszarów Natura 2000 w powierzchni gminy przekracza średnią unijną.
5. Jakie projekty będzie można realizować w ramach Działania 1.5 RPOWP?
Będą to wszystkie projekty wpisujące się w koncepcję „zielonej gospodarki”, tworzące miejsca pracy i przyczyniające się do powiększenia dochodów lokalnej społeczności. Wsparcie bezzwrotne udzielane w ramach tego Działania będzie można uzyskać przede wszystkim na inwestycyjną działalność przedsiębiorstwa wpisującą się ww. założenia.

Mam firmę, chcę uzyskać dofinansowanie na przeszkolenie swoich pracowników

1. Czy mogę uzyskać dofinansowanie na przeszkolenie swoich pracowników?
Dofinansowanie na szkolenia dla pracowników będzie można uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 z II Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa w ramach - Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

2. Kto może ubiegać się o takie wsparcie w ramach Działania 2.4 RPOWP?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego, w tym właściciele i kadra zarządzająca. Szkolenia w szczególności będą skierowane do pracowników powyżej 50 roku życia i posiadających niskie kwalifikacje.

Reprezentuję spółdzielnię /wspólnotę mieszkaniową

1. Czy mogę uzyskać dofinansowanie dla spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej na termomodernizację budynków?
Takie wsparcie będzie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 z V Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna w ramach - Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.
2. Jaką formę prawną musi mieć podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach Działania 5.3 RPOWP?
W ramach Działania 5.3 RPOWP o dofinansowanie mogą ubiegać się:

- spółdzielnie mieszkaniowe i ich związki;
- wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami mieszkalnymi.
3. Jakie projekty w zakresie termomodernizacji budynków mieszkaniowych będą mogły uzyskać dofinansowanie?
Będą to projekty dotyczące kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Działania przewidziane do realizacji w ramach planowanej inwestycji muszą być prowadzone w sposób kompleksowy – powinny dotyczyć tzw. głębokiej modernizacji, czyli wykraczać poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią. Inwestycje w tym zakresie powinny być także zgodne z technicznymi wytycznymi KE dotyczącymi finansowania modernizacji energetycznej budynków ze środków polityki spójności. Elementem każdego z projektów będą również audyty energetyczne, które pozwolą na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.
4. Jakie inwestycje będzie można przeprowadzić w ramach projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych?
- modernizacja energetyczna przegród zewnętrznych budynków (izolacji cieplnej) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia;
- przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych;
- działania obejmujące inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby;
- zastosowanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (w tym również instalacji systemów chłodzących). Przy czym zastosowanie takich instalacji powinno być w pełni uzasadnione potrzebami energetycznymi obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej;
- instalacja indywidualnych ciepłomierzy w budynkach wielorodzinnych podłączonych do sieci centralnego ogrzewania.