Skorzystaj z instrumentów finansowych

Masz pomysł na inwestycję, ale brakuje Ci wsparcia?

Skorzystaj z instrumentów finansowych.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wspiera inwestycje, które uznaje się jako finansowo wykonalne ale nie otrzymujące wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych. Finansowaniem do 100% wartości inwestycji obejmujemy transakcje w obszarach, w których zawodzą mechanizmy rynkowe, przede wszystkim z powodu zbyt dużego ryzyka lub braku wystarczających zabezpieczeń.

Warunkiem wystarczającym do uzyskania wsparcia jest pozytywna ocena przedsięwzięcia oraz posiadanie przez odbiorcę wsparcia zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Formy wsparcia:

  1. pożyczka na inwestycje rozwojowe w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym, oraz zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach, dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom;
  2. mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, skierowana do osób w wieku od 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigrantów i reemigrantów;
  3. pożyczka termomodernizacyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
  4. pożyczka termomodernizacyjna z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
  5. wejście kapitałowe w formie seed-capital, tj. inwestycje w firmy będące we wczesnej fazie rozwoju z udziałem inwestora prywatnego, skierowane do MŚP w formie spółki kapitałowej

Zasady finansowania

Wsparcie oferowane jest przez profesjonalnych Pośredników Finansowych, wyłonionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w drodze postępowania przetargowego. Szczegóły i zakres finansowania dostępne są u Pośredników Finansowych.

Lista Pośredników Finansowych

Poleć innym: