1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

30.09.2016

Zakończony 19.12.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Numer naboru: RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/16

29.12.2016
Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęły 63 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości 311,6 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 183,8 mln zł.

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  29.06.2017

  Wynik naboru (PDF, 131.23 KB)

 • Lista projektów po ocenie formalno - merytorycznej

  14.06.2017

  Lista projektów (PDF, 252.85 KB)


Informacje o naborze:

Termin, od którego można składać wnioski

31 października 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19 grudnia 2016 r. do godz. 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec maja/początek czerwca 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 31 października 2016 r. do 19 grudnia 2016 r. do godz. 16:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 22 grudnia 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

 • przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
 • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, spółek celowych tworzonych przez uczelnie/jednostki naukowe, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami  badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu) – w zakresie Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

 

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte wszystkie typy projektów wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.:

 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.
 2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).
 3. Wdrożenie (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R. Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dopuszczalne poziomy dofinansowania projektu w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz rodzaju pomocy zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 7 Regulaminu Konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 100 000 000,00 PLN, z czego:

 1. na projekty wpisujące się w rdzeń specjalizacji w rozumieniu Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 80 000 000,00 PLN;
 2. na projekty wpisujące się w specjalizacje wschodzące w rozumieniu Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 20 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj.: 10 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 376 kB) - zmiana 07.11.2016

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (PDF 234 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 374 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 134 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.16 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 578 kB)- zmiana 07.11.2016

Nieaktualna Instrukcja wypełniania załączników (PDF 533 kB)

Wytyczne do Studium Wykonalności (PDF 252 kB) - zmiana 07.11.2016

Nieaktualne Wytyczne do Studium Wykonalności (PDF 558 kB)

Wytyczne do Biznes Planu (PDF 250 kB)- zmiana 07.11.2016

Nieaktualne Wytyczne do Biznes Planu (PDF 401 kB)

Arkusz kalkulacyjny do Biznes Planu (XLSX 58 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 120 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 74 kB)

Formularz w zakresie OOŚ – Instrukcja wypełniania (PDF 307 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Ib) (DOC 63 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Ic) (DOC 60 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 53 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 64 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Oświadczenie dotyczące delokalizacji (DOCX 55 kB)

Oświadczenie o rozpowszechnieniu wyników prac B+R (DOCX 55 kB)

Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (DOC 72 kB)

Oświadczenie Partnera o uzyskanej pomocy de minimis (DOCX 53 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 778 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 339 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – Poddziałanie 1.2.1 (PDF 244 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 778 kB)

Inne:

Przewodnik dla Beneficjenta - uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (PDF 394 kB)- zmiana 07.11.2016

Nieaktualny Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (PDF 537 kB)

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 (PDF 876 kB)

Wskaźniki właściwe dla konkursu w ramach Działania 1.2 (PDF 162 kB)

Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) (PDF 1.81 MB)

Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) (PDF 467 kB)

Poziomy gotowości technologicznej (PDF 169 kB)

Wzór etykiet na segregatory (DOCX 96 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 17 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 18.10.2016 (PDF 287 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia  4.12.2016 (PDF 403 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia  zakończenia konkursu (PDF 239 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

tel. (85) 66 54 982, - 984, - 925, -926.

e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

8.05.2017

Komunikat dotyczący naboru wniosków.

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w związku z faktem, że termin naboru wniosków uległ przedłużeniu, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to koniec maja/początek czerwca br.

Poleć innym: