1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne

05.02.2016

Zakończony 11.05.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/16

Ważna informacja! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacja, 12.05.2016

W imieniu IOK, z przyjemnością informujemy, że w ramach niniejszego konkursu wpłynęły 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania ok. 15 mln zł.


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  7.07.2016

  Wynik naboru (PDF, 253.28 KB)

 • Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej

  28.06.2016

  Lista projektów (PDF, 134.01 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

07 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11 maja 2016 r. (Komunikat z dnia 12.04.2016 r.)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFRR w terminie od 07 marca 2016 r. do 11 maja 2016 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie) w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 16 maja 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące stworzenia nowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. obejmujące uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

60 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 602 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 443 kB)

Wzory załączników

Wzór umowy o dofinansowanie

Kryteria wyboru projektów

Regulamin KOP

Inne:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do Poddziałania 1.4.1 do 18.02.2016 r. (284 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do Poddziałania 1.4.1 do 22.02.2016 r. (276 kB)

Pytania i odpowiedzi, któe wpłynęły do Poddziałania 1.4.1 do 26.02.2016 r. (PDF 272 kB)

 

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • tel. (85) 66 54 319, - 324, - 316, - 354, - 311, - 386, - 326 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

Ważna informacja

12.04.2016 r.

Komunikat dotyczący naboru w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne (Numer naboru RPPD. 01.04.01-IZ.00-20-001/16)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców zgłaszających prośby przesunięcia terminu zamknięcia konkursu oraz biorąc pod uwagę zapisy Pkt. 9 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie. Warunki rozpatrywania wniosków o dofinansowanie Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) podejmuje decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków do dnia 11 maja 2016 r. do godziny 15.30 (poprzednio: do 15 kwietnia 2016 r. do godziny 15.30). Podejmując powyższą decyzję brano również pod uwagę ograniczone zainteresowanie Wnioskodawców przedmiotowym konkursem.

Treść komunikatu do pobrania (12.04.2016 r.) (PDF 273 kB)

08.04.2016

Komunikat dotyczący naboru w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne RPOWP

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 124/1510/2016 z dnia 22 marca 2016 r. przyjęto nowy wzór Umowy o dofinansowanie.

W związku z tym, anulowaniu ulega pierwotna wersja przedmiotowego dokumentu.

Treść komunikatu z dnia 08.04.2016 (DOCX 46 kB)

04.04.2016

Komunikat dotyczący naboru w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne RPOWP

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 124/1510/2016 z dnia 22 marca 2016 r. przyjęto aktualizację Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR).

W związku z tym, anulowaniu ulega pierwotna wersja przedmiotowego dokumentu.

Treść komunikatu z dnia 04.04.2016 (DOCX 46 kB)

09.03.2016

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 119/1416/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. przyjęto nowy wzór Umowy o dofinansowanie.

Treść komunikatu do pobrania (DOCX 47 kB)

22.02.2016

Komunikat dotyczący naboru w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne RPOWP

IOK informuje, iż mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prejudycjalnej C-276/14 oraz uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I FPS 4/15, istnieje konieczność dokonania centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe może mieć bezpośredni wpływ na kwalifikowalność podatku VAT w złożonym projekcie.

W związku z tym, IOK zwraca się z prośbą o przeprowadzenie ponownej analizy przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej pod kątem faktycznej możliwości odzyskania podatku VAT.

Treść komunikatu (DOCX 53 kB)

Wyrok NSA (381 kB)

Wyrok TFUE (PDF 190 kB)

19.02.2016

Komunikat dotyczący naboru w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne RPOWP

Treść komunikatu z dnia 19.02.2016 do pobrania (DOCX 50.53 kB)

 

Poleć innym: