8.6 Typ: OZE - LGD Brama na Podlasie

15.12.2017

Zakończony 15.01.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
 
NABÓR nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie”
Cel Ogólny 3. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru
Cel szczegółowy 3.1. Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD
Przedsięwzięcie 3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD 

na projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr 1 (OZE) OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-048/17


 • Lista projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia

  20.11.2018

  Wynik naboru (DOCX, 46.64 KB)Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

 • Termin, od którego można składać wnioski – 29.12.2017 r. - godz.07.30
 • Termin, do którego można składać wnioski – 15.01.2018 r. - godz.15.30

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1 a
18-200 Wysokie Mazowieckie

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 11 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumnetow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się  Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: dokumenty do pobrania) na adres: Turn on Javascript!.">generator efrr@wrotapodlasia.pl.
 
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • w trzech egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginał i kopia lub 3 oryginały) wraz z załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);

Uwaga!!!Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie” zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, który nie wpływa na istotna modyfikację wniosku.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, obejmującej gminy: gmina miejska Brańsk, gmina wiejska Brańsk, gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec, gmina miejsko-wiejska Czyżew, gmina Klukowo, gmina Kołaki Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Rudka, gmina Rutki Kossaki, gmina wiejsko-miejska Szepietowo, gmina Szumowo, gmina wiejska Wysokie Mazowieckie, gmina miejska Wysokie Mazowieckie, gmina wiejska Zambrów, gmina miejska Zambrów.; z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
 • Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia, gdy zachodzą przesłanki:

 • 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie" w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego typu nr 1. OZE.

W ramach naboru wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD „Brama na Podlasie”:

 • instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca).

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Procedurze oceny i wyboru operacji pozagrantowych - dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu LGD „Brama na Podlasie” (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby – 8,40 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać operacja - 21,00 pkt

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

Finanse

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15 % wydatków kwalifikowanych.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 85 %.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych - nie określono
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - nie określono
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 1 221 700,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie LGD Brama na Podlasie

 1. Wzór umowy o dofinansowanie;
 2. Warunki udzielenia wsparcia;
 3. Lokalne kryteria wyboru operacji;
 4. Wzór wniosku o dofinansowanie;
 5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wymagane instrukcją w odniesieniu do przedmiotu inwestycji
  • 5a. Formularz w zakresie OOŚ(la),
  • 5b. Instrukcja wypełnienia formularza OOŚ
  • 5c. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
  • 5d. Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT,
  • 5e. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 5f. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc deminimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • 5g. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ
  • 5h. Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych
  • 5i. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
 6. Wzór wniosku o płatność;
  Inne
 7. Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”;
 8. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”;
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
 10. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku;
 11. Instrukcja użytkownika GWA;
 12. Lista warunków udzielenia wsparcia.

Nabór organizowany jest w oparciu od dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania.

Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych (załącznik nr 7 do Ogłoszenia);
 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).
 4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu na zasadach określonych w art. 55 ustawy wdrożeniowej.

Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:

 1. w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, 86 275 26 27 wew. 414-415
 2. na stronie internetowej bramanapodlasie.pl.

Linki:

http://www.bramanapodlasie.pl/konkursy/

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej - kontakt bezpośredni: Iwona Wiernicka, Katarzyna Śniecińska
e-mail: i.wiernicka@bramanapodlasie.pl, k.sniecinska@bramanapodlasie.pl,  biuro@bramanapodlasie.pl,

Poleć innym: