9.1 Typ: 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - LGD Szlak Tatarski

23.04.2019

Zakończony 31.05.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 6/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.4. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej
na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/19

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), będzie prowadzony od dnia 09 maja 2019 r. od godziny 08:00 do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 15:00. (Komunikat z 23.05.2019)

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem przesłania oraz oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 09 maja 2019 r. od godziny 08:00 do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 16:00. (Komunikat z 23.05.2019)

Miejsce składania wniosków:

Dokumenty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, w dniach trwania naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków:

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014(EFS);
 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
  o dofinansowanie;
 • 3 egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
 1. Wersję papierową należy przygotować po wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej.
 2. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
 3. Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.
 4. We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) –  wszystkie wskazane w punkcie II.4/II.5 wniosku.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako zwrot wydatków poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości; Cel szczegółowy 1.4 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 4 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.:  Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:

 • 4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
 • 4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
  • – zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
  • – zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa Oświatowego;
   – zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
   Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.
 • 4d) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b).
 • 4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematyczno - przyrodniczych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych
  w OWP , realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.
 • 4f) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e).

Lokalne kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 18,70 pkt. z maksymalnej liczby 34 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 319 977,00

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 100 000,00 zł

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

 • minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Inne ważne informacje

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - dostępne na stronie www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze LGD Szlak Tatarski. 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku. 

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparciaoperacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 3. Wzór oświadczenia do LGD Szlak Tatarski.
 4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
 5. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.      
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.
 9. Wzór wniosku o nadanie / zmianę/ wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.
 10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 11. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami.
 12. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS.
 13. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami.
 14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 15. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco.
 16. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.
 17. Potwierdzenie złożenia wniosku.
 18. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów typ 4.
 19. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
 20. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji.
 21. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.                                               

Linki

http://szlaktatarski.org.pl/

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50

Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie http://www.szlaktatarski.org.pl oraz dostępna jest do wglądu w Biurze LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka.

Komunikaty

17.09.2019

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż wnioski o nr RPPD.09.01.00-20-0362/19,  RPPD.09.01.00-20-0363/19 złożone w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/19 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej spełniły warunki udzielenia wsparcia (w załączeniu część druga listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/19).

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 70/1095/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17.09.2019r.

24.07.2019

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż wniosek o nr RPPD.09.01.00-20-0361/19 złożony w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/19 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej spełnił warunki udzielenia wsparcia (w załączeniu część pierwsza listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/19).

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 57/901/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23.07.2019r.

12.07.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 362 kB)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (DOC 711 kB)

23.05.2019

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski informuje, że wprowadzono następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków

 1. W ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zmianie uległ termin oraz godzina, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): tj. do 31 maja 2019 r. do godziny 15:00. Pierwotnie było do 24 maja 2019 r. do godziny 15:30.
 2. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia Warunki Udzielenia Wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w rozdziale I. Termin składania wniosków, zmianie uległ zapis tj. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014(EFS) będzie prowadzony od dnia 09 maja 2019 r. od godziny 08:00 do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 15:00.Pierwotnie było od 09 maja 2019 r. od godziny 08:00 do dnia 24 maja 2019 r. do godziny 15:30.

Komunikat na stronie LGD Szlak Tatarski

10.05.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu. Główna zmiana dotyczy doprecyzowania tego, kto jest administratorem danych osobowych.

Pełna treść komunikatu (PDF 297 kB)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (DOC 717 kB)

Poleć innym: