9.1 typ 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski

08.11.2017

Zakończony 11.12.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 15 /2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości

Cel szczegółowy: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej

na operacje z zakresu typu projektu nr 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFS):  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-047/17

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 22 listopada 2017 r. od godziny 08:00 do dnia 11 grudnia 2017r. do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczenia do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 22 listopada 2017 r. od godziny 08:00 do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 15:00.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin to II połowa roku 2018

Miejsce składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, w dniach trwania naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), która jest dostępna na stronie:  http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 22.11.2017r. Od godziny 08:00 do 11.12.2017r. Do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014(EFS).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014(EFS), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały).Wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną).
 • 3 wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),
 • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza,
 • 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym.

Uwaga!!!

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, który nie wpływa na istotna modyfikację wniosku.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację  przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny 1.: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości; Cel szczegółowy Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; PRZEDSIĘWZIECIE Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny - typ projektu nr 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

We wniosku o dofinansowanie powinna zostać zawarta jednoznaczna informacja, że Beneficjent jest lub będzie organem prowadzącym wszystkich ośrodków, z których dzieci i/lub nauczyciele są objęci wsparciem.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 . o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.a projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.:

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:

 • 4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
 • 4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
   • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
   • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
   • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
  Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.
 • 4d) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b).
 • 4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP[1], realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP
  w celu realizacji programów edukacyjnych.
 • 4f) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e).

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną wniosku, weryfikację zgodności operacji z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 28,05 punktów. (Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 55% maksymalnej liczby punktów).

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 500 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego: – minimum 5%  wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalna kwota wsparcia na poziomie jednego projektu wynosi 100 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Wezwanie do uzupełnień

 1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit.b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania przez LGD informacji drogą elektroniczną (z opcją potwierdzenia odbioru wiadomości) na adres wskazany we wniosku. LGD może dodatkowo powiadomić telefonicznie wnioskodawcę o przekazanym wezwaniu. Śladem rewizyjnym pozostaje elektroniczne potwierdzenie wysłania lub notatka służbowa z rozmowy telefonicznej.
  Wezwanie wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów powinno mieć miejsce przynajmniej w przypadku, gdy:
  1. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza oraz;
  2. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
  3. informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne.
   Wezwanie, o którym mowa w pkt.1 wydłuża termin określony w art.. 21 ust. 1 ustawy RLKS o 7 dni.
 2. Uzupełnienie wniosku, poprawienie w nim oczywistych omyłek, złożenie wyjaśnień lub dokumentów nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Przez „istotne modyfikacje” należy rozumieć nieuzasadnione zmiany, tj. wykraczające poza braki formalne lub/i oczywiste omyłki w szczególności dotyczące:
  • zakresu rzeczowego projektu (w tym kategorii wydatków),
  • wartości projektu (kwota dofinansowania, wydatki kwalifikowalne),
  • wartości wskaźników,
  • terminów realizacji projektu,
  • celów projektu.
   Dopuszcza się jednokrotne wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Wezwanie powinno być skonkretyzowane i zawierać pełny zakres uzupełnień.
 3. Po wpłynięciu stosownych uzupełnień lub poprawek wniosek o przyznanie pomocy poddawany jest ponownej weryfikacji.
 4. W sytuacji, gdy nie uzupełniono, nie złożono stosownych wyjaśnień i dokumentów lub wpłynęły one po terminie lub też we wniosku stwierdzono zmiany wykraczające poza wskazane w piśmie, wniosek będzie weryfikowany na podstawie pierwotnie złożonych dokumentów.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (Załącznik  Nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski http://szlaktatarski.org.pl/.

 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 3. Wzór oświadczenia do LGD Szlak Tatarski
 4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
 5. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach typu operacji nr 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.
 9. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
 10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 11. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD
 12. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS
 13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 15. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem  
 16. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
 17. Potwierdzenie przyjęcia wniosku
 18. LSR
 19. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

http://szlaktatarski.org.pl/

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielane będą przez pracowników biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie
http://www.szlaktatarski.org.pl oraz do wglądu w Biurze LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16-100 Sokółka.

Komunikaty

07.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 401 kB)

Wzór minimalnego zakresu umowy (DOC 5.61 MB)

8.12.2017

Dot. naboru wniosków nr 15/2017, Typ projektu nr 4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej -  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Komunikat dostępny pod linkiem:http://szlaktatarski.org.pl/komunikat-do-naboru-wnioskow-nr-15-2017-zwiekszenie-dostepnosci-do-edukacji-przedszkolnej/


[1] OWP – ośrodek wychowania przedszkolnego – publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne.

Poleć innym: