9.1 Typ 5: Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, LGD Szlak tatarski

25.07.2018

Zakończony 20.08.2018

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  NABÓR nr 12/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski

Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości

Cel szczegółowy 1.4.: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży

na operacje z zakresu typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-053/18

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 06 sierpnia 2018 r. od godziny 8:00 do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00.

Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 06 sierpnia 2018 r. od godziny 8:00 do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godziny 16:00.

Miejsce składania wniosków:

Dokumenty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, w dniach trwania naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków:

 1. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej.
 2. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014(EFS). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:
  • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014(EFS);
  • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
  • 3 egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
 3. Wersję papierową należy przygotować po wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej.
 4. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
 5. Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.
 6. We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4/II.5 wniosku.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację  przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

1. Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny – LGD Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości ; Cel szczegółowy - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych PRZEDSIĘWZIECIE Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny - typ projektu nr 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektów według Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPOWP na lata 2014-2020) nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR.

Kto może składać wnioski - Typ Wnioskodawcy

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;
 • instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie - Typ projektu

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 5 w ramach Działania 9.1, tj.:

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

 • 5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, poprawa jakości usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna.
 • 5b) Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz niezbędnych na rynku pracy postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa)
 • 5c) Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych obejmujące:
  • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
 • 5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:
  • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
  • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
  • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.
 • 5e) Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego, obejmujące w szczególności:
  • doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
  • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Lokalne kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji , zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Warunkiem wyboru operacji znajdują jest uzyskanie minimum 20,90 pkt. z maksymalnej liczby 38 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 500 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:100 000,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

- minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Inne ważne informacje

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - dostępne na stronie www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze LGD Szlak Tatarski. 

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku. 

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie ogłoszenia o naborze wniosków na stronie LGD Szlak Tatarski

 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
 3. Wzór oświadczenia do LGD Szlak Tatarski
 4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
 5. Lista warunków udzielenia wsparcia
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów
 8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
 9. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
 10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji
 11. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD
 12. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020
 13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
 15. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
 16. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
 17. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowania
 18. Szczegółowe wytyczne do typu 5
 19. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
 20. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
 21. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Linki

Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem http://szlaktatarski.org.pl/nabor-12-2018-wsparcie-malych-szkol-ksztalcenia-ogolnego-na-obszarach-objetych-realizacja-lsr/

http://szlaktatarski.org.pl/

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi W sprawach związanych z naborem informacji udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16-100 Sokółka tel. 85 711 50 50

Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie http://www.szlaktatarski.org.pl/ oraz do wglądu w Biurze LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16-100 Sokółka.

Komunikaty

30.08.2018

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Wprowadzone zmiany dotyczą:  

 • Umowa - wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a także realizacji projektów w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020;
 • Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności - usunięto kolumnę dot. kwoty planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia;
 • Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych - wprowadzono zapis zgodnie z którym Porozumienie podpisywane jest w imieniu i na rzecz Partnerów oraz dodano wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
 • zmian redakcyjnych.

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

Poleć innym: