9.1 typ: 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności - LGD Puszcza Białowieska

16.03.2017

Zakończony 21.04.2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD NABÓR nr 6/2017/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"
Cel główny III: Rozwój potencjału LGD III.1: Rozwój sfery społecznej
PRZEDSIĘWZIĘCIE: P III.1.1. Pokonajmy bariery na operacje z zakresu:
typ projektu nr 9  Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  


Nr naboru w GWA2014 (EFS):  RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/17

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty"

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 

03 kwiecień 2017 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): 

21 kwiecień 2017r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia naboru:

Przewidywany termin to listopad 2017 r. 

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"
ul. Parkowa 3,
17-200 Hajnówka

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.1.4 która jest dostępna na stronie:http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od. 03.04.2017 r. od godziny 8:00 do. 21.04.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od. 03.04.2017 r. od godziny 8:00 do. 24.04.2017 r. do godziny 16:00:

 1.  2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i jedną kopie lub dwa oryginały) wraz z załącznikami tj.:
  1. 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia)
  2. Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 2.  2 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.
 3.  2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym.

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 21.04.2017 r. do godz. 15, wersja papierowa wniosku do dnia 24.04.2017 r. do godziny 16 odpadną na ocenie wstępnej. 

Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy III.1: Rozwój sfery społecznej, przedsięwzięcie: P III.1.1. Pokonajmy bariery, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska", oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 9 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:
podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR, z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez:

 1. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego ( o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności);
 2. świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 3. świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub osób rodzin z dziećmi niepełnosprawnościami.
 4. Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. dowóz osób niesamodzielnych, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób);
 5. Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych).

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 14 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 53% maksymalnej liczby punktów).

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 520 528,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania wynosi 500 000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie LGD "Puszcza Białowieska":

http://lgd-puszcza-bialowieska.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-na-operacje-realizowane-przez-podmioty-inne-niz-lgd-nabor-nr-62017efs/.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności
 2. Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 3. Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
 5. Załącznik nr 5 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 - typ projektu nr 9
 6. Załącznik nr 6 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 7. Załącznik nr 7 Karta oceny wniosku i wyboru operacji
 8. Załącznik nr 8 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
 9. Załącznik nr 9 Wykaz stawek dla towarów i usług - typ projektu nr 9
 10. Załącznik nr 10 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"
 11. Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD
 12. Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem
 13. Załącznik nr 13 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji
 14. Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
 15. Załącznik nr 15 Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014
 16. Załącznik nr 16 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
 17. Załącznik nr 17 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
 18. Załącznik nr 18 Lista sprawdzająca kwalifikacje.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"
ul. Parkowa 3
17-200 Hajnówka
tel./faks: (85) 682 50 26
Z-ca Dyrektora Biura/Koordynator EFS

Paulina Monach
tel. 667 030 511
e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Linki

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD "Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://lgd-puszcza-bialowieska.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-na-operacje-realizowane-przez-podmioty-inne-niz-lgd-nabor-nr-62017efs/.

Portal Funduszy Europejskich:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Komunikaty

9.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała z dnia 18 kwietnia br.) zmianie uległy:

 1. wzóry minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmioty inne niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
 2. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), tj. załącznik nr 1 do umowy.

Pełna treść komunikatu (PDF 293 kB)

20.04.2017

Komunikat dotyczący naboru wniosków.

LGD „Puszcza Białowieska” informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2017 r. została opublikowana uaktualniona wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS).

Pełna treść komunikatu (DOCX 13 kB)

Poleć innym: