9.1 Typ projektu nr 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Stowarzyszenie LGD "Kraina Mlekiem Płynąca"

16.01.2017

Zakończony 18.02.2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

NABÓR Nr 2/2017
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
Cel ogólny 4. Rozwój rewitalizacji społecznej i kształtowanie kapitału społecznego
Cel szczegółowy 4.2. Poprawa jakości usług edukacyjnych
Przedsięwzięcie 4.2.1. Usługi edukacyjne na operacje z zakresu:
Typ projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, że projekty złożone w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, nie spełniły warunków udzielenia wsparcia.

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 259/3562/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 grudnia 2017 r.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 30.01.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 18.02.2017 r.

w godzinach od 07:30 do 15:30

Termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin to wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,

ul. Krótka 15, 18 - 516 Mały Płock

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.1.3, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl,

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html), w terminie od 30.01.2017 r. od godz. 08:00 do 18.02.2017 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do Biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”: 2 egzemplarzy wniosku w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFS); 2 egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie; wersji elektronicznej wniosku (XML i/lub PDF) nagranych na nośniku elektronicznym (płytka CD/DVD – 2 szt.) i Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski, które wpłyną do Biura LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” po terminie lub w sposób niezgodny z Procedurami LGD nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku w wersji papierowej z załącznikami do Biura LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych; w szczególności o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności na realizację typu 4e tj.:

Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji programów edukacyjnych.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020, oraz być zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdującymi się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 35 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia jest dostępna pod następującym adresem www.krainamlekiemplynaca.pl oraz stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 154 600,00 PLN

Maksymalny dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: do 100 000, 00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie LGD "Kraina Mlekiem Płynąca":

link do strony: www.krainamlekiemplynaca.pl 

Załączniki:

 1. Warunki udzielenia wsparcie na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-202.
 3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie EFS.
 4. Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych.
 5. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD.
 7. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.
 8. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.
 9. Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.
 10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 11. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.
 12. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiąca załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.
 13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia.
 14. Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.
 16. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe.

Inne ważne informacje

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS wraz
  z instrukcjami wypełniania oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami dostępne w wersji elektronicznej na stronach: www.krainamlekiemplynaca.pl oraz www.wrotapodlasia.pl
 2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek - zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” – Załącznik do Uchwały Nr 11/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia
  18 października 2016 roku.
 3. W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”: ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock Tel/fax. 86 279 19 10,

e-mail. biuro@krainamlekiemplynaca.pl, www.krainamlekiemplynaca.pl

Ogłoszenie dostępne pod linkiem:

http://krainamlekiemplynaca.pl/konkursy/nabor-nr-2-2017-edukacja-przedszkolna/115-nabor-nr-2-2017-edukacja-przedszkolna

Komunikaty

9.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała z dnia 18 kwietnia br.) zmianie uległy:

 1. wzóry minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmioty inne niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
 2. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), tj. załącznik nr 1 do umowy.

Pełna treść komunikatu (PDF 293 kB)

 

Poleć innym: