Działanie 4.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nienależących do sieci TEN-T

29.01.2019

Zakończony 30.04.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej IV. Poprawa dostępności transportowej
Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa
Typ projektu: Budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nienależących do sieci TEN-T

Numer naboru: RPPD.04.02.00-IZ.00-20-001/19

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".

6.05.2019

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania w wysokości 39 994 993 PLN.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2019 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

30 kwietnia 2019 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl
w terminie od 28 lutego 2019 r. od godziny 7:30 do 30 kwietnia 2019 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 07 maja 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są :

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty wykonujące usługi na podstawie umowy zawartej z JST, w których większość udziałów/akcji ma jednostka samorządu,
 • Operatorzy infrastruktury kolejowej, zarządcy infrastruktury kolejowej i dworcowej,
 • Przedsiębiorstwa oraz inne podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące budowy i przebudowy terminali przeładunkowych nienależących do sieci TEN-T, mające na celu stworzenie warunków do ułatwienia przejścia z drogowego transportu towarowego na inne rodzaje transportu, zwłaszcza transport kolejowy, za pomocą platform intermodalnych i inteligentnych systemów transportowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis– 85 %.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów nie może przekroczyć 85%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną –15%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
 • projekty objęte pomocą de minimis – 15 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1.51 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 732 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 80 kB)

Instrukcja do Formularza OOŚ (PDF 673 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (DOC 94 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 122 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)

Oświadczenie o delokalizacji (DOCX 59 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 54 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 56 kB)

Model finansowy - zmiana z 25.04.2019 (XLSX 419 kB)

Instrukcja do modelu finansowego (PDF 2.86 MB)

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych

Wzór listy sprawdzającej w zakresie weryfikacji warunków formalnych (PDF 216 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne 4.2 Infrastruktura kolejowa (PDF 621 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 743 kB)

Inne załączniki:

Wzór etykiet na segregatory 4.2 (DOCX 78 kB)

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 275 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz.1431 t.j. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego:

 • tel. (85) 66 54 328, -981 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

25.04.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w związku aktualizacją modelu finansowego, zmianie ulega Załącznik Model finansowy”.

04.04.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku aktualizacją modelu finansowego, zmianie ulega Załącznik Model finansowy”.

26.02.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w związku ze stwierdzonymi usterkami technicznymi, zmianie ulega Załącznik Model finansowy”.

Poleć innym: