Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

26.05.2017

Zakończony 10.07.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

Numer naboru: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-001/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  31.01.2018

  Wynik naboru (PDF, 519.24 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 26 czerwca 2017 r. od godziny 8:30.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 10 lipca 2017 r. do godziny15:30.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to grudzień 2017 - styczeń 2018

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.5, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 26.06.2017 r. (godz. 8:30) do 10.07.2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

O dofinansowanie w ramach RPOWP może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej posiadający akredytację na województwo podlaskie, jak i nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie projektu nie może zostać zawarta z projektodawcą, który nie przedłoży IZ RPOWP dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji na województwo podlaskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

 1. Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej(*) działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące łącznie typy usług:

  (*) Podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację, świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES. Akredytacja jest przyznawana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w związku ze spełnieniem Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES).

  • 1.1 usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), w tym: działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne oraz przygotowanie i wsparcie lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać te działania;
  • 1.2 usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym: działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (w tym np. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe), działania ukierunkowane na ekonomizowanie istniejących organizacji poprzez podjęcie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz przygotowanie grup założycielskich;
  • 1.3 usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), w tym: doradztwo prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe, finansowe, przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju;
  • 1.4 wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym, obejmujące następujące instrumenty:
   • a) usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym, w tym: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, wizyty studyjne;
   • b) przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym(**) w wysokości do 20 tys. zł na osobę zakładającą, przystępującą lub zatrudnianą w przedsiębiorstwie społecznym;
    (**) Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi nie więcej niż 100 tys. zł.
   • c) wsparcie pomostowe(***) w formie finansowej(****) lub w formie zindywidualizowanych usług(*****), o których mowa w pkt 1.3 i 1.4a.

(***) Wsparcie pomostowe ma na celu pomoc przedsiębiorstwu społecznemu w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu go do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

(****) Wsparcie pomostowe w formie finansowej przyznawane jest w formie comiesięcznej dotacji w kwocie do 1 tys. zł (wysokość niezbędna do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego) na utworzone miejsce pracy.

(*****) Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% - bez uwzględnienia środków przekazywanych przez Beneficjentów na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej, które są dofinansowane w 100%. Przez tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej należy rozumieć dotacje na tworzenie miejsc pracy. Powyższe oznacza, że Beneficjent nie przewiduje we wniosku o dofinansowanie wnoszenia wkładu własnego do dotacji udzielonych na miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwach społecznych, gdyż te w 85% finansowane są przez środki UE, a w 15% przez środki budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi:

3 502 468,00 PLN

W tym wsparcie finansowe EFS: 3 133 787,15 PLN

W tym budżet państwa: 368 680,85 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych (wskazany % dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki dotacji przekazanej przez Beneficjenta na utworzenie miejsca pracy w ekonomii społecznej).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1,25 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS. (PDF 1,29 MB)
 2. Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. (DOC 89 kB)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (PDF 2 MB)
 4. Wzór Karty oceny formalnej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. (DOC 222 kB)
 5. Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. (DOC 343 kB)
 6. Wzór Karty oceny - etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. (DOC 178 kB)
 7. Wzór umowy/porozumienia:
 8. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (PDF 273 kB)
 9. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane. (DOC 68 kB)
 10. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. (DOC 72kB)
 11. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego (DOC 761kB)
 12. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług. (DOC 220 kB)
 13. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOCX 59 kB) - zmiana z 29.12.2017
 14. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. (DOC 1 MB)
 15. Definicje wskaźników efektywnościowych OWES. (DOC 105 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFS (JPG 58 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 128 kB)

Załączniki do umowy

Aktualny wzór umowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

 

tel. 85 66 54 254, 85 66 54 258, 85 66 54 281,  85 66 54 251, 85 66 54 273

Anna Łukaszewska, tel. (85) 66 54 254, e-mail anna.lukaszewska@wrotapodlasia.pl

Matylda Wochniak, tel. (85) 66 54 258, e-mail matylda.wochniak@wrotapodlasia.pl

Magdalena Chojnowska, tel. (85) 66 54 281,

Anna Mieczkowska, tel. (85) 66 54 258,

Ewa Fiedorczuk, tel. (85) 66 54 281,

Katarzyna Kulesza, tel. (85) 66 54 251,

Stanisława Polak, tel. (85) 66 54 273,

Iwona Sienicka, tel. (85) 66 54 251,

Dorota Mazur, tel. (85) 66 54 273.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 66 54 383.

Komunikaty

06.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.
Pełna treść komunikatu (PDF 236 kB)

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zmianie uległ Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będący załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 300 kB)

07.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległy zapisy minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, w tym Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Pełna treśc komunikatu (PDF 419 kB)

14.09.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2017 r. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zmianie uległy Regulaminy konkursów w zakresie procedury odwoławczej. Zmiany dotyczą numeracji artykułów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz skrócenia terminów rozpatrzenia protestów.

Pełna treść komunikatu (PDF 347 kB)

10.06.2017

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, IOK informuje o możliwości indywidualnych konsultacji w formie spotkań z pracownikami Referatu Wdrażania Włączenie Społeczne w siedzibie UMWP. Chęć spotkania proszę zgłaszać telefonicznie: (85) 66 54 258, -273, -254, -281 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: anna.lukaszewska@wrotapodlasia.pl lub matylda.wochniak@wrotapodlasia.pl.

Dodatkowo, IOK przypomina o możliwości kierowania zapytań telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

Poleć innym: