Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach - Ekoinnowacje

21.07.2017

Zakończony 29.09.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Typ 2. Ekoinnowacje

Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-002/17

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 185,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 85,9 mln zł.


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  30.04.2018

  Wynik naboru (PDF, 396.4 KB)

 • Lista projektów polegających ocenie formalno-merytorycznej - wynik oceny

  20.04.2018

  Lista projektów (PDF, 579.53 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

28 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 września 2017 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec/kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 28 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 4 października 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji (typ projektu 2. wymieniony w SZOOP) mających służyć zwiększeniu efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i wzrostowi ich konkurencyjności.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące ekoinnowacji (typ projektu 2. wymieniony w SZOOP), rozumianych jako:

- rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,

- inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,

- przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,

- innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,

- inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,

- działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,

- działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,

- rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Premiowane będą projekty dotyczące działalności wpisujących się w sekcję C (Przetwórstwo przemysłowe), E (Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) lub F (Budownictwo) Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi dla Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje, dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty, które są innowacyjne na poziomie przedsiębiorstwa i dotyczą innowacji produktowej lub procesowej.

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty, w których najpóźniej w drugim pełnym roku (lub już w pierwszym) po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu nastąpi wzrost zyskowności sprzedaży brutto w stosunku do ostatniego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (2016).

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty, w wyniku realizacji których zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, surowców i/lub materiałów w przeliczeniu na jednostkę produktu lub usługi, które dotyczą recyklingu odpadów, oczyszczania zużytej wody i ścieków, redukcji i kontroli emisji, bądź w wyniku realizacji których powstanie tzw. „czystszy produkt” lub proces.

Warunki szczegółowe

Pomoc może być udzielona jedynie na inwestycję początkową, która oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

-   założeniem nowego zakładu,

-   zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,

-   dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub

-   zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Inwestycją początkową nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych. W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim mając na uwadze zapewnienie, że pomoc państwa wywołuje efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, wydatki mogą być kwalifikowane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie realizacji projektu uważa się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i opracowanie biznesplanu, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

a)      dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b)      dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2.      Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

a)      30% – mikro i małe przedsiębiorstwa

b)      40% – średnie przedsiębiorstwa.

3. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

4. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 20 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj.: 2 000 000,00 PLN.

Minimalny wkład własny

Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

30% – mikro i małe przedsiębiorstwa

40% – średnie przedsiębiorstwa.

Wartość projektu

 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000,00 PLN.
 2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 5 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 840 kB) - zmiana z 22.09.2017

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (PDF 362 kB) - 22.09.2017

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 840 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 135 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.16 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 521 kB)

Biznes Plan (DOCX 125 kB)

Arkusze kalkulacyjne (XLSX 90 kB) - zmiana z 22.09.2017

Nieaktualne Arkusze kalkulacyjne (XLSX 90 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 121 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 73 kB)

Formularz w zakresie OOŚ – Instrukcja wypełniania (PDF 518 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Ib) (DOCX 63 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Ic) (DOCX 60 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 54 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 90 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 797 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 340 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – Działanie 1.3 Typ 2. Ekoinnowacje (PDF 270 kB)

Regulamin KOP (Zał. 5a do Regulaminu konkursu) (PDF 886 kB)

Regulamin KOP (Zał. 5B do Regulaminu konkursu) (PDF 705 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.3 Typ 2. Ekoinnowacje (PDF 1019 kB)

Wzory etykiet na segregatory (DOCX 82 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 17 Regulaminu konkursu.

Komunikaty

12.03.2018

Komunikat dotyczy publikacji zapytań ofertowych w sprawie zamówień, których wartość przekracza 50 tys. netto, przez Wnioskodawców, którzy rozpoczynają realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju (PDF 187 kB), zapytania takie powinny być zamieszczane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Podczas rejestracji w Bazie, zamiast numeru projektu, należy podać numer naboru wniosków o dofinansowanie (RPPD.01.03.00-IZ.00-20-002/17). Instrukcje dotyczące zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu znajdą Państwo na stronie: Jak dodać ogłoszenie.

Ogólne informacje dotyczące zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów znajdą Państwo na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/poznaj-zasady-udzielania-zamowien-publicznych.html. Obowiązujące zasady realizacji projektów zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów.

22.09.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie ulega treść Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz załączników nr 2 arkusze kalkulacyjne. Wprowadzone zmiany wynikają w szczególności ze zmiany przepisów prawa oraz wytycznych właściwego ministra ds. rozwoju regionalnego. W załączeniu aktualny Regulamin konkursu, który obowiązuje od 22 września 2017 r. oraz wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem

Treść komunikatu (PDF 330 kB)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

tel. (85) 66 54 925, - 926, -929, -930, -982, -983, - 984 w godz. od 9.00 do 13.00,

e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-002/17). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Biurze Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Poleć innym: