Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

23.07.2018

Zakończony 24.09.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/18


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  14.02.2019

  Wynik naboru (PDF, 328.8 KB)

 • Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej

  14.02.2019

  Lista projektów (PDF, 352.01 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

23 sierpnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

24 września 2018 r. do godz. 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 23 sierpnia 2018 r. do 24 września 2018 r. do godziny 16:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 27 września 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym (typ projektu 1. wymieniony w SZOOP), w tym np.:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 1. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:
  • a) 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa
  • b) 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 50 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 2 500 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 1.51 MB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów – Działanie 1.3 (sektor produkcji) (PDF 759 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 477 kB)

Inne:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm. ). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 17 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 470 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 31.08.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

tel. (85) 66 54  925, - 926, -929, -930, - 954, -982, - 983, - 984 w godz. od 9.00 do 13.00,

e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/18). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. IOK zastrzega sobie prawo publikowania wyłącznie wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnych Wnioskodawców.

Regulamin konkursu jest dostępny w Biurze Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

02.10.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 73 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 527,3 mln zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi ok. 388,3 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ok. 208 mln zł.

Treść komunikatu (PDF 241 kB)

Poleć innym: