Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

30.09.2019

Zakończony 31.01.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/19

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty". • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej

  08.07.2020

  Lista projektów (PDF, 341 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 października 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 stycznia 2020 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 31 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 05 lutego 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym (typ projektu 1. wymieniony w SZOOP), w tym np.:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 3. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:
  • 30% - mikro i małe przedsiębiorstwa
  • 40% - średnie przedsiębiorstwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 40 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj. nie więcej niż: 2 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 840 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 260 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.75 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 532 kB)

Biznesplan (DOCX 121 kB)

Arkusze kalkulacyjne (XLSX 71 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 121 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 75 kB)

Formularz w zakresie OOŚ – Instrukcja wypełniania (PDF 476 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Ib) (DOC 64 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Ic) (DOC 61 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 55 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 91 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 1.14 MB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów – Działanie 1.3 (sektor produkcji) (PDF 502 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 424 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.3 (PDF 757 kB)

Lista sprawdzającą do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 229 kB)

Wzory etykiet na segregatory (DOCX 82 kB)

Inne ważne informacje

Podpisanie przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie konkursu formy komunikacji.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.2018 r. poz.1431 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 20 Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od dnia ogłoszenia konkursu do 29 listopada 2019 r. (PDF 406 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od 01.12.2019 do 23.12.2019 (PDF 276 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od 24.12.2019 do 21.01.2020 (PDF 678 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym) informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

 • tel. (85) 66 54 -926, -929, -930, -954, -982, -983, -984, -989, -316, -319, -324 w godz. od 9.00 do 13.00
 • e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/19). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. IOK zastrzega sobie prawo publikowania wyłącznie wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnych Wnioskodawców.

Regulamin konkursu jest dostępny w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

12.07.2021

Instytucja Organizująca Konkurs publikuje aktualizację Listy projektów ocenionych pozytywnie - z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 08.07.2021 podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs co pozwoliło na dofinansowanie kolejnego projektu, wskazanego na ww. liście w pozycji nr 31.

Komunikat do pobrania (PDF 329 kB)

16.03.2021

Instytucja Organizująca Konkurs publikuje aktualizację Listy projektów ocenionych pozytywnie - z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 11.03.2021 podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs co pozwoliło na dofinansowanie kolejnych (trzech) projektów, wskazanych na ww. liście w pozycjach nr 28-30.

Komunikat do pobrania (PDF 216 kB)

26.01.2021

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje aktualizację Listy projektów ocenionych pozytywnie - z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 14 stycznia 2021 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs co pozwoliło na dofinansowanie kolejnych (dwóch) projektów, wskazanych na ww. liście w pozycjach nr 26-27.

Komunikat do pobrania (PDF 330 kB)

10.12.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje aktualizację Listy projektów ocenionych pozytywnie - z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 10 grudnia 2020 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs co pozwoliło na dofinansowanie kolejnego projektu, wskazanego na ww. liście w pozycji nr 25.

Komunikat do pobrania (PDF 329 kB)

06.11.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje aktualizację Listy projektów ocenionych pozytywnie - z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 22 października 2020 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs co pozwoliło na dofinansowanie kolejnego projektu, wskazanego na ww. liście w pozycji nr 24.

Komunikat do pobrania (PDF 311 kB)

01.04.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że mając na uwadze ograniczenia i trudności w dostępie do dokumentów i instytucji, w związku z wprowadzonym stanem epidemii, zmianie ulega określony w rozdz. 16 Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 termin na uzupełnienie wniosku lub poprawienie w nim oczywistych omyłek.
Wyznaczony 7-dniowy termin uzupełnienia uchybień formalnych dla ww. konkursu ulega wydłużeniu o kolejne 14 dni tj. łącznie do 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania drogą pocztową.

Treść komunikatu (PDF 323 kB)

13.02.2020

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 47 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 313 mln zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi ok. 239 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ok. 135 mln zł.

17.12.2019

W związku z prośbami potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 15.30.

Pełna treść komunikatu (PDF 337 kB)

Poleć innym: