Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

28.04.2022

Zakończony 30.06.2022

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Typ 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym

Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/22

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale Komunikaty


 • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej

  30.09.2022 r.

  Lista projektów (PDF, 330.4 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.05.2022 r. od godz. 08:00

Termin, do którego można składać wnioski

30.06.2022 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30.05.2022 r. do 30.06.2022 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 5 lipca 2022 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym (typ projektu 1. wymieniony w SZOOP), w tym np.:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 3. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:
  • 30% - mikro i małe przedsiębiorstwa
  • 40% - średnie przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 840 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 378 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.78 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 533 kB)

Biznesplan (DOCX 123 kB)

Arkusze kalkulacyjne (XLSX 71 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 77 kB)

Formularz w zakresie OOŚ – Instrukcja wypełniania (PDF 472 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Ib) (DOC 64 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Ic) (DOC 61 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (DOC 91 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 57 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 121 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 1.17 MB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 501 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 467 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.3 (PDF 752 kB)

Lista sprawdzającą do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 226 kB)

Wzory etykiet na segregatory (DOCX 81 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

 • tel. (85) 66 54 -313, -316, -324, -497, -926, -929, -930, -954, -982, -983, -984, -989,
  w godz. od 9.00 do 13.00;
 • e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/22);
 • pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. IOK zastrzega sobie prawo publikowania wyłącznie wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnych Wnioskodawców.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl.

Komunikaty

8.12.2022

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje aktualizację Listy projektów ocenionych pozytywnie - z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 08 grudnia 2022 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs co pozwoliło na dofinansowanie ostatnich trzech projektów, wskazanych na ww. liście w pozycjach nr 12-14.

8.11.2022

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 08 listopada 2022 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs, co pozwoliło na dofinansowanie kolejnych (czterech) projektów, wskazanych na ww. liście w pozycjach nr 8-11.

Pełna treść komunikatu (PDF 213 kB)

11.07.2022

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach konkursu wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości 77 126 592,38 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 60 267 119,10 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 32 616 750,49 zł.

Pełna treść komunikatu (PDF 183.51 kB)

Poleć innym: