Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

27.02.2023

Planowany od 30.03.2023 do 13.04.2023

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Typ 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym

Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/23

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.03.2023 r. od godz. 07:30

Termin, do którego można składać wnioski

13.04.2023 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2023 r.

Miejsce składania wniosków 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30.03.2023 r. do 13.04.2023 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 18 kwietnia 2023 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

 W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym (typ projektu 1. wymieniony w SZOOP), w tym np.:
-        rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
-        dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
-        inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

a)      dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b)      dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

a)      dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b)      dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

3. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

a)      30% - mikro i małe przedsiębiorstwa

b)      40% - średnie przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 663.25 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor wniosku o dofinansowanie RPOWP (PDF 378.30 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.78kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Instrukcja wypełniania załaczników (PDF 348.81 kB)

Biznesplan (docx. 114.11 kB)

Arkusze kalkulacyjne (xlsx 69.46 kB)

Formularz w zakresie OOS (docx.77.64 kB)

Formularz w zakresie OOS - instrukcja wypełniania (PDF 334.18 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Ib) (Doc. 64.00 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Ic) (doc.62.50 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (doc. 90.50 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (docx.56.66 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (xlsx 120.67 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx 112.13 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu ( PDF 708.85 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 334.61 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów |(PDF 323.68 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.3 |(PDF 522.36 kB)

Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 187.76 kB)

Wzory etykiet na segregatory (docx.83.16 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 20 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

(dane teleadresowe do osób przewidzianych do kontaktu w ramach instytucji, która ogłasza konkurs, które są w stanie dostarczyć informacji z zakresu ogłoszonego przez instytucję naboru wniosków (minimum bezpośredni numer telefonu i adres e-mail))

 W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:
-        tel. (85) 66 54 -324, -497, -914, -929, -930, -954, -983, -984,
w godz. od 9.00 do 13.00;
-        e-mail: przedsiebiorcy@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/23);
-        pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. IOK zastrzega sobie prawo publikowania wyłącznie wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnych Wnioskodawców.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w Białymstoku, Infolinia: 801 308 013, e-mail: gpi@podlasie.eu;

Poleć innym: