Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

22.06.2016

Zakończony 23.08.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/16

Ważna informacja! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie Komunikaty.

Informacja 31.08.2016

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 112 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 814,9 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 348 mln zł.


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  08.02.2017

  Wynik naboru (PDF, 119.07 KB)

 • Wyniki oceny formalno-merytorycznej

  31.01.2017

  Lista projektów (PDF, 387.76 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

25 lipca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

23 sierpnia 2016 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 25 lipca 2016 r. do 23 sierpnia 2016 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 26 sierpnia 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym (typ projektu 1. wymieniony w SZOOP), w tym np.:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

  a)     dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

  b)     dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 2. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

  a)     30% – mikro i małe przedsiębiorstwa

  b)     40% – średnie przedsiębiorstwa.

 3. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.
 4. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 60 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj.: 6 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 346 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 134 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 518 kB)

Biznes Plan (DOCX 124 kB)

Arkusze kalkulacyjne (XLSX 99 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XSLS 120 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XSLX 112 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 74 kB)

Instrukcja wypełniania Formularza OOŚ (PDF 306 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Ib) (DOC 63 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Ic) (DOC 60 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 59 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 64 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

 

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 700 kB) zmiana z 26.07.2016 r.

Nieaktualny Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 417 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 339 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – Działanie 1.3 (PDF 123 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 755 kB) - zmiana z 26.07.2016 r.

Nieaktualny Regulamin KOP (PDF 768 kB)

Inne:

Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów (PDF 187 kB)

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.3 (PDF 859 kB)

Wskaźniki właściwe dla konkursu w ramach Działania 1.3 (PDF 154 kB)

Wzory etykiet na segregatory (DOCX 81 kB) - zmiana z 26.07.2016 r.

Nieaktualne Wzory etykiet na segregatory (DOCX 81 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 17 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

tel. (85) 66 54 982, - 984, - 925.

e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 

Komunikaty

11.08.2016

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż dokonano uzupełnienia oczywistej omyłki pisarskiej w Pytaniach i odpowiedziach, które wpłynęły do dnia 4 sierpnia 2016.

Treść komunikatu (DOCX 361 kB)

26.07.2016

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.01.03.00–IZ.00-20-001/16 ogłoszonego w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą nr 147/1869/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 lipca 2016 r., zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyjęto zmianę:

 1. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu – stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu,
 2. Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR) – stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Ponadto zmianie ulega załącznik nr 6d. do Regulaminu konkursu – Wzór etykiet na segregatory.

Aktualizacja wskazanych wyżej dokumentów wynika z konieczności uwzględnienia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku tj. przekształcenia z dniem 1 lipca 2016 roku Referatu Innowacyjności Przedsiębiorstw w Departamencie Rozwoju Regionalnego (DRR-X) w Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw (BPR). Ponadto zmianie uległy zapisy §13 wzoru umowy o dofinansowanie w zakresie sposobu informowania przez IZ RPOWP o awariach technicznych systemu SL2014.

W związku z powyższym, anulowaniu ulega pierwotna wersja przedmiotowych dokumentów, a zamieszczone zostają obowiązujące wersje tych dokumentów.

Treść komunikatu (PDF 195 kB)

Poleć innym: