Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

28.04.2017

Zakończony 30.06.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja ZarządzającaRegionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektówze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Numer naboru: RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  16.02.2018

  Wynik naboru (PDF, 343.9 KB)

 • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej - wynik oceny

  09.02.2018

  Lista projektów (PDF, 394.4 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

29 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 czerwca 2017 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

9 lutego 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 29 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 5 lipca 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój) – typ projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 – rozumianych jako gminy inne niż miejskie, tj. gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 (obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk) w poszczególnych gminach województwa podlaskiego stanowi Załącznik nr 6 b. do Regulaminu konkursu.

Realizowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w lokalne strategie rozwoju (LSR) lub inne programy opracowane lokalnie, celem wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych i odosobnionych. Inwestycje otrzymujące wsparcie w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy. Ponadto powinny być zrównoważone finansowo, obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka muszą wykazać zapotrzebowanie na dany projekt. W przypadku projektów realizowanych przez firmy z sektora turystycznego promowana będzie współpraca w zakresie rozwoju istniejących wspólnych produktów turystycznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 3. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:
  • a) 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa
  • b) 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 20 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj.: 2 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 22.09.2017 (PDf 903 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 903 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 135 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1,16 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 530 kB)

Biznes Plan (DOCX 122 kB)

Arkusze kalkulacyjne (pełna księgowość) (XLSX 68 kB)

Arkusze kalkulacyjne (uproszczona księgowość) (XLSX 22 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 121 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 113 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 73 kB)

Formularz w zakresie OOŚ – Instrukcja wypełniania (PDF 529 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Ib) (DOCX 64 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Ic) (DOCX 61kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 54 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 91 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 980 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 340 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – Działanie 1.5 (PDF 275 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP - zmiana z 22.09.2017 (PDF 381 kB)

Nieaktualny Regulamin KOP (PDF 962 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.5 RPO (PDF 950 kB) - zmiana z 22.05.2017 r.

Nieaktualny Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.5 (PDF 948 kB)

Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 (PDF 427 kB)

Wzory etykiet na segregatory (DOCX 93 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 17 Regulaminu konkurs

Komunikaty

12.03.2018

Komunikat dotyczy publikacji zapytań ofertowych w sprawie zamówień, których wartość przekracza 50 tys. netto, przez Wnioskodawców, którzy rozpoczynają realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju (PDF 187 kB), zapytania takie powinny być zamieszczane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Podczas rejestracji w Bazie, zamiast numeru projektu, należy podać numer naboru wniosków o dofinansowanie (RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/17). Instrukcje dotyczące zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu znajdą Państwo na stronie: Jak dodać ogłoszenie.

Ogólne informacje dotyczące zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów znajdą Państwo na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/poznaj-zasady-udzielania-zamowien-publicznych.html. Obowiązujące zasady realizacji projektów zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów.

31.01.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w związku z trwającą oceną formalno-merytoryczną projektów oraz korespondencją z Wnioskodawcami ubiegającymi się o wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu, wyniki oceny zostaną opublikowane na stronie internetowej najpóźniej do 9 lutego br.

Treść komunikatu (PDF 274 kB)

22.09.2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie ulega treść Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR).

Pełna treść komunikatu (PDF 334 kB)

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu (PDF 473 kB)

14.07.2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 116 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 103,4 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 44,3 mln zł.

22.05.2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zmianie ulega treść załącznika nr 6 a. do Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj. Przewodnika po kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014‐2020. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności skorygowania omyłkowych zapisów. Wykaz wprowadzonych zmian stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Treść komunikatu (PDF 327 kB)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

tel. (85) 66 54  925, - 926, -929, -930, -982, - 984 w godz. od 9.00 do 13.00,

e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Biurze Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Poleć innym: