Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

14.02.2018

Zakończony 25.04.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Numer naboru: RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/18

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. działania 1.5 RPOWP z dnia 21.03.2018 r. (PPTX 726 kB)


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  17.10.2018

  Wynik naboru (PDF, 555.58 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

19 marca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

25 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 19 marca 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój) – typ projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 – rozumianych jako gminy inne niż miejskie, tj. gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 (obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk) w poszczególnych gminach województwa podlaskiego stanowi Załącznik nr 6 b. do Regulaminu konkursu.

Realizowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w lokalne strategie rozwoju (LSR) lub inne programy opracowane lokalnie, celem wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych i odosobnionych. Inwestycje otrzymujące wsparcie w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy. Ponadto powinny być zrównoważone finansowo, obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka muszą wykazać zapotrzebowanie na dany projekt. W przypadku projektów realizowanych przez firmy z sektora turystycznego promowana będzie współpraca w zakresie rozwoju istniejących wspólnych produktów turystycznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 3. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:
  • 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa
  • 40% – średnie przedsiębiorstwa.
 4. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 34 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 1 700 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 926 kB)

Tabela zmian do regulaminu konkursu (PDF 329 kB) - 27.02.2018

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 135 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.16 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 531 kB)

Biznes Plan (DOCX 113 kB) - zmiana z 27.02.2018

Nieaktualny Biznes Plan (DOCX 112 kB)

Arkusze kalkulacyjne (pełna księgowość) (XLSX 70 kB)

Arkusze kalkulacyjne (uproszczona księgowość) (XLSX 23 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 121 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 73 kB)

Formularz w zakresie OOŚ – Instrukcja wypełniania (PDF 522 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Ib) (DOC 63 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Ic) (DOC 61 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 55 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 91 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 602 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 398 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – Działanie 1.5 (PDF 340 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 529 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.5 (PDF 728 kB)

Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 (PDF 437 kB)

Wzory etykiet na segregatory (DOCX 93 kB)

Inne ważne informacje

Podpisanie przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie konkursu formy komunikacji.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.2017.1460 r.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Komunikaty

15.05.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 121 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 171,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 74,7 mln zł.

09.03.2018

Komunikat dotyczy publikacji zapytań ofertowych w sprawie zamówień, których wartość przekracza 50 tys. netto, przez Wnioskodawców, którzy rozpoczynają realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju (PDF 187 kB), zapytania takie powinny być zamieszczane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Podczas rejestracji w Bazie, zamiast numeru projektu, należy podać numer naboru wniosków o dofinansowanie (RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/18). Instrukcje dotyczące zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu znajdą Państwo na stronie: Jak dodać ogłoszenie.

Ogólne informacje dotyczące zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów znajdą Państwo na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/poznaj-zasady-udzielania-zamowien-publicznych.html. Obowiązujące zasady realizacji projektów zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów.

27.02.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie ulega treść załącznika nr 2 do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP 2014-2020, tj. wzoru Biznesplanu. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności skorygowania omyłkowych zapisów. W załączeniu aktualny wzór Biznesplanu, który obowiązuje od 27 lutego 2018 r. oraz wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem.

Treść komunikatu (PDF 276 kB)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

 • tel. (85) 66 54  925, - 926, -929, -930, -982, -983, - 984,
 • e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Biurze Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Poleć innym: