Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

27.02.2019

Zakończony 23.04.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Numer naboru: RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/19

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje publikowane są w dziale "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

29 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

23 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 29 marca 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój) – typ projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 – rozumianych jako gminy, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU (18,04%). Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 (obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk) w poszczególnych gminach województwa podlaskiego stanowi Załącznik nr 6 b. do Regulaminu konkursu.

Realizowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w lokalne strategie rozwoju (LSR) lub inne programy opracowane lokalnie, celem wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych i odosobnionych. Inwestycje otrzymujące wsparcie w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy. Ponadto powinny być zrównoważone finansowo, obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka muszą wykazać zapotrzebowanie na dany projekt. W przypadku projektów realizowanych przez firmy z sektora turystycznego promowana będzie współpraca w zakresie stworzenia lub rozwoju istniejących wspólnych produktów turystycznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 3. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:
  • a) 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa;
  • b) 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 11 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj. nie więcej niż: 550 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 814 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 111 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF1.75 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 738 kB)

Biznesplan (DOCX 108 kB)

Arkusze kalkulacyjne (pełna księgowość) (XLSX 73 kB)

Arkusze kalkulacyjne (uproszczona księgowość) (XLSX 24 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 120 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 74 kB)

Formularz w zakresie OOŚ – Instrukcja wypełniania (PDF 475 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Ib) (DOC 63 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Ic) (DOC 60 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 56 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 90 kB)

 

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 888 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria 1.5 (PDF 477 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 591 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP, Działanie 1.5 (PDF 711 kB)

Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 w gminach województwa podlaskiego (PDF 650 kB)

Lista sprawdzającą do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 238 kB)

Wzory etykiet na segregatory (DOCX 97 kB)

Inne ważne informacje

Podpisanie przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie konkursu formy komunikacji.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.2018 r. poz.1431 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 7 marca 2019 r. (PDF 347 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 16 kwietnia 2019 r. (PDF 440 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

 • tel. (85) 66 54 -982, -316, -319, -324, -926, -929, -930, -954, -983, -984;
 • e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. IOK zastrzega sobie prawo publikowania wyłącznie wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnych Wnioskodawców.

Regulamin konkursu jest dostępny w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

24.10.2019

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego w dn. 24 grudnia 2019 r. zwiększona została alokacja przeznaczona na konkurs i wynosi 30 624 676,20 PLN, przy czym kwota rezerwy na odwołania pozostaje bez zmian tj. w wysokości nie większej niż 550 000,00 PLN.

Treść komunikatu (PDF 239 kB)

23.10.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że z uwagi na ilość projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej oraz zróżnicowany poziom złożonej dokumentacji aplikacyjnej skutkujący koniecznością dokonania szczegółowych wyjaśnień, termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2019 r. (uprzedni termin : październik 2019 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 293 kB)

8.05.2019

Informujemy, że w ramach konkursu wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 150 mln zł.,  z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi ok. 116 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ok. 67 mln zł.

9.04.2019

Komunikat dotyczy doprecyzowania sposobu definiowania wskaźnika rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (C18) [EPC] 

Pełna treść komunikatu (PDF 540 kB)

Poleć innym: