Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

26.02.2019

Zakończony 15.10.2019

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Numer naboru: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

I runda: od 29 marca 2019 r. od godz. 8:00

II runda: od 24 czerwca 2019 r. od godz. 8:00

III runda: od 23 września 2019 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

I runda: do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30

II runda: do 16 lipca 2019 r. do godz. 15:30

III runda: do 15 października 2019 r. do godz. 15:30

Numer naboru: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/19

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I runda: sierpień 2019 r.;

II runda: listopad 2019 r.;

III runda: luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie I runda: od 29 marca 2019 r. od godz. 8:00 do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30; II runda: od 24 czerwca 2019 r. od godz. 8:00 do 16 lipca 2019 r. do godz. 15:30); III runda: od 23 września 2019 r. od godz. 8:00 do 15 października 2019 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia rundy konkursu, tj. I runda: do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30; II runda: do 19 lipca 2019 r. do godz. 15:30; III runda: do 18 października 2019 r. do godz. 15:30.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 •  jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 •  usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub opiekunów dziennych.

Kryteria wyboru projektów

 • Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 749 kB) - zmiana 13.09.2019

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Wzór Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 96 kB)
 2. Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 277 kB)
  • Nieaktualny Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 283 kB)
 3. Wzór Karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 56 kB)
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 1.66 MB) - zmiana z 12.03.2019
  • Nieaktualna Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOC 1.36 MB)
 5. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 1.19 MB) – zmiana z 12.03.2019
  • Nieaktualny Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.12 MB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 28.10.2019 (DOC 645 kB)
  • Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 26.07.2019 (DOC 643 kB)
  • Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 11.07.2019 (DOC 641 kB)
  • Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 25.04.2019 (DOC 638 kB)
  • Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOC 671 kB)
 7. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) - zmiana z 28.10.2019 (DOC 628 kB)
  • Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZALTOWE) - zmiana z 26.07.2019 (DOC 630 kB)
  • Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZALTOWE) - zmiana z 11.07.2019 (DOC 661 kB)
  • Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZALTOWE) - zmiana z 25.04.2019 (DOC 653 kB)
  • Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS - Kwoty ryczałtowe (DOC 671 kB)
 8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach konkursu (DOCX 71 kB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Komunikaty

28.10.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległy załączniki nr 6 i 7 do Regulaminu konkursu - wzory minimalnego zakresu umów o dofinansowanie projektu.

Pełna treść komunikatu (DOC 113 kB)

13.09.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy konkursu prowadzony będzie od 23 września 2019 r. od godz. 8:00 (otwarcie naboru) do 15 października 2019 r. do godz. 15:30 (zamknięcie naboru).

Pełna treść komunikatu (DOC 113 kB)

13.09.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu.

Pełna treść komuniaktu wraz ze szczególami zmian (DOC 125 kB)

26.07.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległy załączniki nr 6 i 7 do Regulaminu konkursu - wzory minimalnego zakresu umów o dofinansowanie projektu.

Pełna treść komunikatu (DOC 113 kB)

11.07.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległy załączniki nr 6 i 7 do Regulaminu konkursu - wzory minimalnego zakresu umów o dofinansowanie projektu.

Pełna treść komunikatu (DOC 113 kB)

19.06.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przypomina o rozpoczynającej się II rundzie konkursu, która potrwa od 24 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 74 97 247 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Pełna treść komunikatu (DOC 104 kB)

24.05.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że wprowadzono następującą zmianę w Regulaminie konkursu, tj.:

 • Załącznik nr 2 Wzór Karty oceny formalno – merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.

Treść komunikatu (DOC 113 kB)

25.04.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następującą zmianę w Regulaminie konkursu, tj.:

 1. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
 2. Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZALTOWE).

Treść komunikatu (DOC 112 kB)

12.03.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu:

 • Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanie EFS
 • Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie.

Pełna treść komunikatu (DOC 112 kB)

Poleć innym: