Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

30.09.2019

Zakończony 19.11.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Numer naboru: RPPD.02.02.00-IP.01-20-003/19

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".

5.12.2019

W związku z zakończeniem w dniu 19.11.2019 roku naboru wniosków o dofinasowanie realizacji projektów w wersji elektronicznej (nabór wniosków o dofinasowanie realizacji projektów w wersji papierowej upłynął 22 listopada  2019 roku) Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w ramach niniejszego konkursu nie został złożony żaden poprawny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Plik z komunikatem (DOC 112 kB)

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 31 października 2019 roku od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

do 19 listopada 2019 roku do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html#_pz0oft

w terminie od 31 października 2019 r. od godz. 8:00 do 19 listopada 2019 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj.: do 22 listopada 2019 r. do godz. 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania z zakresu aktywizacji zawodowej rodziców (lub innych opiekunów prawnych i faktycznych) osób z niepełnosprawnościami oraz finansowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE oraz środków budżetu państwa) wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 000 000,00 zł

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 820 kB)

 

Załączniki do Regulaminu konkursu

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

 

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl 

 

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia
o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Komunikaty

28.10.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległy załączniki nr 6 i 7 do Regulaminu konkursu - wzory minimalnego zakresu umów o dofinansowanie projektu.

Pełna treść komunikatu (DOC 115 kB)

Poleć innym: