Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

26.02.2020

Zakończony 14.07.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie

Numer naboru: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/20

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty". • Lista projektów skierowanych do negocjacji

  1.10.2020

  Lista projektów (XLSX, 30.73 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 marca 2020 roku od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

do 14 lipca 2020 roku do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2020

  Miejsce składania wniosków

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
  ul. Pogodna 22
  15-354 Białystok
  Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

  Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od 30 marca 2020 r. od godz. 8:00 do 14 lipca 2020 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

  Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 17 lipca 2020 r. do godz. 15:30.

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub opiekunów dziennych.

  Kryteria wyboru projektów

  Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

  Finanse

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  7 000 000,00 PLN

  Decyzją IOK, w ramach niniejszego konkursu mogą być składane wyłącznie projekty o wartości dofinansowania powyżej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR, tj. 428 730,00 PLN[1], a ich rozliczenie w ramach kosztów bezpośrednich musi odbywać się na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

  Niezbędne dokumenty

  Regulamin konkursu

  Regulamin konkursu - zmiana z 25.09.2020 (DOC 846 kB)

  Załączniki do Regulaminu konkursu

  1. Wzór Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 92 kB)
  2. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 284 kB)
  3. Wzór Karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 55 kB)
  4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.86 MB)
  5. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 297 kB)
  6. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 22.12.2020 (DOC 671 kB)
  7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/20 (DOCX 65 kB)

  Inne ważne informacje

  Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

  Linki

  http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

  Pytania i odpowiedzi

  Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia
  o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

  Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

  Komunikaty

  22.12.2020

  Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

  Pełna treść komunikatu (94 kB)

  25.09.2020

  Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następującą zmianę w Regulaminie konkursu, w punkcie 5.4 Negocjacje - dotychczasowy zapis: „Negocjacje prowadzone są do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, poczynając od projektu, który uzyskał najwyższą liczbę punktów na etapie oceny formalno-merytorycznej i został skierowany do negocjacji.” otrzymuje brzmienie: „Negocjacje prowadzone są ze wszystkimi wnioskodawcami, których projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały skierowane do negocjacji.”

  Pełna treść komunikatu (89 kB)

  25.06.2020

  Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że termin naboru wniosków został wydłużony do 14 lipca 2020 roku. W związku z powyższym zmianie uległy niektóre zapisy regulaminu konkursu.

  Pełna treść komunikatu (107 kB)

  19.05.2020

  Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że termin naboru wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2020 roku. W związku z powyższym zmianie uległy niektóre zapisy regulaminu konkursu.

  Pełna treść komunikatu (101 kB)

  6.04.2020

  Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu, dotyczace m.in. terminu naboru.

  Pełna treść komunikatu (153 kB)

  16.03.2020

  Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż zmianie uległy zapisy Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

  Pełna treść komunikatu (DOC 115 kB)


  [1] Do przeliczenia ww. kwoty na PLN zastosowano miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. Kurs publikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej

  Poleć innym: