Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

28.06.2019

Zakończony 30.09.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Numer naboru: RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/19

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".

 


 • Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

  24.02.2020

  Wynik naboru (XLSX, 49.71 KB)

 • Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

  23.12.2019

  Lista projektów (XLSX, 39.18 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 29 lipca 2019 roku od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

do 30 września 2019 roku do godz. 15:30 (Komunikat z 14.08.2019)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od 29 lipca 2019 r. od godz. 8:00 do 30 września 2019 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj.: do 3 października 2019 r. do godz. 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:
  • podmioty lecznicze,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorcy,
  • podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja programów rehabilitacji leczniczej zapobiegającej przerywaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych ułatwiających powrót na rynek pracy.

Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej), dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 030 461 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 28.04.2023 (DOCX 240 kB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 91 kB)
 2. Załącznik nr 2 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 300 kB)
 3. Załącznik nr 3 Karta oceny - etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 58 kB)
 4. Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.62 MB)
 5. Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.19 MB)
 6. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 28.10.2019 ( DOC 662 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana 26.07.2019 (DOC 643 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana 11.07.2019 (DOC 641 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOC 640 kB)
 7. Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) - zmiana z 28.10.2019 (DOC 643 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) - zmiana z 26.07.2019 (DOC 630 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) - zmiana z 11.07.2019 (DOC 630 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) (DOC 628 kB)
 8. Załącznik nr 8 Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego (DOC 1.28 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Komunikaty

28.04.2023

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu: Pkt. 4.4 Okres realizacji projektu – dotychczasowy zapis: „Data zakończenia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 30 czerwca 2023 r.”. otrzymuje brzmienie: „Data zakończenia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023r.” Pkt. 6.1. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków – dotychczasowy zapis: „Data zakończenia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 30 czerwca 2023r.”. otrzymuje brzmienie: „Data zakończenia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023r.”. Zmiana daty zakończenia projektu umożliwi w pełni realizację założeń projektu.

Pełna treść komunikatu (DOCX 92 kB)

21.02.2020

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu została zwiększona i wynosi 6.030.461,00 PLN.

Zmiana dotycząca zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynika z przebiegu procesu negocjacji prowadzonego w ramach w/w konkursu.

Pełna treść komunikatu (DOC 86 kB)

28.10.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległy załączniki nr 6 i 7 do Regulaminu konkursu - wzory minimalnego zakresu umów o dofinansowanie projektu.

Pełna treść komunikatu (DOC 114 kB)

13.09.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu.

Pełna treść komunikatu ze szczegółami zmian (DOC 92 kB)

14.08.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje iż zmianie uległy terminu naboru.

Treść komunikatu (DOC 95 kB)

26.07.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległy załączniki nr 6 i 7 do Regulaminu konkursu - wzory minimalnego zakresu umów o dofinansowanie projektu.

Pełna treść komunikatu (DOC 113 kB)

11.07.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległy załączniki nr 6 i 7 do Regulaminu konkursu - wzory minimalnego zakresu umów o dofinansowanie projektu.

Pełna treść komunikatu (DOC 113 kB)

Poleć innym: