Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

17.11.2017

Zakończony 16.01.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIE 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIE 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Numer naboru: RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17


Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  12.07.2018

  Wynik naboru (XLSX, 42.92 KB)

 • Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

  19.04.2018

  Lista projektów (XLSX, 41.3 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 18 grudnia 2017 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 16 stycznia 2018 do godziny15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to sierpień 2018

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.0.2, w terminie od 18.12.2017 r. (godz. 8:00) do 02.01.2018 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów przewidziane w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 określone w SzOOP RPOWP na lata 2014-2020, wskazane ponizej:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych[1];
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
 4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego;
 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 6. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
 7. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 oraz 10a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi 20 000 000 PLN w tym:  

20 000 000,00 PLN ze środków EFS  

0,00 PLN z budżetu państwa.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - zmiana z 25.01.2018 r. (DOC 908 kB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach Działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - zmiana z 25.01.2018 (DOCX 119 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 - zmiana z 25.01.2018(DOC 97kB)
 3. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 - zmiana z 25.01.2018 (DOC 285 kB)
 4. Wzór karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 - zmiana z 25.01.2018 (DOCX56 kB)
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 2.10 MB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy / porozumienia:
 7. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 1.27 MB) - zmiana z 04.12.2017
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane - zmiana z 25.01.2018 (DOC 66 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem - zmiana z 25.01.2018 (DOC 73 kB)
 10. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 - zmiana z 25.01.2018 (DOCX 81 kB)
 11. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług - zmiana z 25.01.2018 (DOC 200 kB)
 12. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOCX 59 kB) - zmiana z 29.12.2017
 13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. (PDF 862 kB)
 14. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (DOCX 35 kB)
 15. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (DOCX 19 kB)
 16. Lista gmin, na terenie których możliwa jest realizacja wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata - zmiana z 22.12.2017 (85 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFS (JPG 57 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 128 kB)

Załączniki do umowy

 1. Załącznik nr 1 do Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 355 kB)
 2. Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Wzór harmonogramu płatności (DOCX 175 kB)
 3. Zał. nr 3 do wzoru Umowy - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 1.12 MB) - zmiana z 04.12.2017
 4. Zał. nr 4 do wzoru umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 170 kB)
 5. Zał. nr 5 do wzoru umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych (DOCX 530 kB)
 6. Zał. nr 6 do wzoru umowy - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014h (DOCX 220 kB)
 7. Zał. nr 7 do wzoru umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu(DOCX 189 kB)
 8. Zał. nr 8 do wzoru umowy - Szczegółowe wytyczne dotyczące danego typu projektu (DOCX 61 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konku

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 546 kB)

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

e-mail: przedszkola.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),- kontakt telefoniczny: (85) 66 54 246, - 255,
-231, -244, -282 w godz. od 9.00 do 13.00

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

20.11.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przedstawia listę umów o dofinansowanie projektu, podpisanych w wyniku przeprowadzonego naboru.

Lista podpisanych umów o dofinansowanie (XLSX 48 kB)

08.06.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu.

Treść komunikatu (DOCX 101 kB)

25.04.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu, tj.: zmianie uległy załączniki do Regulaminu konkursu nr 6a, 6b, 6c i 6d.

Pełna treść komunikatu (DOC 101.50 kB)

2.02.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu (zmianie uległy niektóre załączniki).

Pełna treść komunikatu (DOC 102 kB)

25.01.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w Regulaminie konkursu dokonano zmiany Instytucji Organizującej Konkurs z Instytucji Zarządzającej (IZ) na Instytucje Pośredniczącą (IP). Ponadto, w regulaminie konkursu wprowadzono szereg innych zmian, zgodnie z treścią komunikatu (PDF 310 kB).


Zmiana regulaminu podyktowana została zawarciem w dniu 15 grudnia 2017r. Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 23 kwietnia 2015r., w którym Instytucja Zarządzająca RPOWP powierzyła Instytucji Pośredniczącej RPOWP - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku Poddziałanie 3.1.1.


Zmianie uległy załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Załącznik nr 1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach Działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
 2. Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku konkursowego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.
 3. Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.
 4. Załącznik nr 4 Wzór karty oceny - etap negocjacji wniosku konkursowego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.
 5. Załącznik nr 6a Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinasowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe).
 6. Załącznik nr 6b Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinasowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
 7. Załącznik nr 6c Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinasowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) – państwowe jednostki budżetowe.
 8. Załącznik nr 6d Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinasowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.
 9. Załącznik nr 8 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinasowanie.
 10. Załącznik nr 9 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.
 11. Załącznik nr 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinasowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020.
 12. Załącznik nr 10a Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinasowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
 13. Załącznik nr 11 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zmianie uległ Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będący załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 300 kB)

22.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 16 stycznia 2018 r. W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin konkursu.

Zmianie uległ również Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu, tj. Lista gmin, na terenie których możliwa jest realizacja wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata.

Pełna treść komunikatu (PDF 201 kB)

12.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje o zmianie Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (DOCX 95 kB)

8.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu, tj. Lista gmin, na terenie których możliwa jest realizacja wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata.

Pełna treśc komunikatu (PDF 305 kB)

04.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w wyniku zmiany Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP - wersja 2.0.2 udostępniona 29 listopada 2017, zmianie uległ Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP (EFS).

Pełna treść komunikatu (PDF 267 kB)


[1] Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;

Poleć innym: