Działanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - Staże

30.10.2017

Zakończony 29.12.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Numer naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-005/17


Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".





Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 30 listopada 2017 od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

Do 29 grudnia 2017 do godziny15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to sierpień 2018

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.0.2, w terminie od 30.11.2017 r. (godz. 8:00) do 29.12.2017 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

  • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe placówką systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe jest również szkoła branżowa I stopnia.

  • pracodawcy i przedsiębiorcy,
  • jednostki naukowe w tym uczelnie,
  • organizacje pozarządowe,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

typ projektu nr 4: Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 oraz 10a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi:

25 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu – nie dotyczy.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - zmiana z 12.12.2017 r. (PDF 1,19 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu - zmiana z 05.12.2017 (PDF 1.19 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.19 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Zał. 1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOCX 893 kB)

Zał. 2 Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 100 kB)

Zał. 3 Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 299 kB)

Zał. 4 Wzór karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 146 kB)

Zał. 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 2.10 MB)

Zał. 6a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) (DOCX 222 kB)

Zał. 6b. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOCX 212 kB)

Zał. 6c. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe) – państwowe jednostki budżetowe (DOCX 214 kB)

Zał. 6d. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe (DOCX 211 kB)

Zał. 7 Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.12 MB) - zmiana z 04.12.2017

Zał. 8 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOCX 68 kB)

Zał. 9 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOCX 72 kB)

Zał. 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 684 kB)

Zał.10a Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (DOCX 731 kB)

Zał. 11 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOCX 142 kB)

Zał. 12 Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOCX 59 kB) - zmiana z 29.12.2017

Zał. 13 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. (PDF 867 kB)

Zał. 14 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 1.08 MB)

Zał. 15 Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji - zmiana z 05.12.2017 (PDF 280 kB)

Zał. 16 Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020 (PDF 1.69 MB)

Zał. 17 Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP (PDF 745 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFS (JPG 57 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 128 kB)                                                                               

Załączniki do umowy

Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOCX 355 kB)

Zał. nr 2 do wzoru umowy - Wzór harmonogramu płatności (DOCX 175 kB)

Zał. nr 3 do wzoru umowy - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 1.27 MB) - zmiana z 04.12.2017

Zał. nr 4 do wzoru umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 170 kB)

Zał. nr 5 do wzoru umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych (DOCX 493 kB)

Zał. nr 6 do wzoru umowy - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014 (DOCX 220 kB)

Zał. nr 7 do wzoru umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu (nie dotyczy Beneficjentów rozliczających wydatki wyłącznie w oparciu o kwoty ryczałtowe) (DOCX 189 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkurs

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 3.3.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- email: zawodowe.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),

- kontakt telefoniczny: (85) 66 54 275, -285, -246, -235 w godz. od 9.00 do 13.00

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

  • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
  • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zmianie uległ Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będący załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 300 kB)

12.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 336 kB)

05.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie podanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 338 kB)

04.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w wyniku zmiany Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP - wersja 2.0.2 udostępniona 29 listopada 2017, zmianie uległ Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP (EFS).

Pełna treść komunikatu (PDF 267 kB)

Poleć innym: