Działanie 4.2 Infrastruktura kolejowa

30.11.2017

Zakończony 30.03.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej IV. Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa.

Numer naboru: RPPD.04.02.00-IZ.00-20-001/18

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Projekty wybrane do dofinansowania

  27.06.2018

  Wynik naboru (PDF, 255.5 KB)

 • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej

  Lista projektów (PDF, 197.53 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

2 stycznia 2018 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

30 marca 2018 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 02 stycznia 2018 r. od godziny 7:30 do 30 marca 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 05 kwietnia 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są :

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty wykonujące usługi na podstawie umowy zawartej z JST, w których większość udziałów/akcji ma jednostka samorządu,
 • Operatorzy infrastruktury kolejowej, zarządcy infrastruktury kolejowej i dworcowej,
 • Przedsiębiorstwa oraz inne podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące budowy i przebudowy terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T, mające na celu stworzenie warunków do ułatwienia przejścia z drogowego transportu towarowego na inne rodzaje transportu, zwłaszcza transport kolejowy, za pomocą platform intermodalnych i inteligentnych systemów transportowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć:

 • w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – 85%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis– 85 %. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów nie może przekroczyć 85%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną –15%,
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
 • projekty objęte pomocą de minimis – 15 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 984.31 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 874.47 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 714.96 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) z instrukcją (doc 74.32 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (doc 92 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (xls 118.47 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls 114.10 kB)

Oświadczenie o delokalizacji (doc 58.52 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (doc 46.41 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych

Wzór Listy sprawdzającej w zakresie weryfikacji warunków formalnych (PDF 232.28 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne (PDF 398.13 kB)

4.2 Infrastruktura kolejowa (PDF 351.07 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 617.55 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów 4.2 (PDF 838.78 kB)

Etykiety na segregatory 4.2 (doc 136.87 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz.1460 t.j. z późn. zm.), tj. w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r.. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 378 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 05.03.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

tel. (85) 66 54 319, -989 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl . Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

3.04.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie o wartości dofinansowania w wysokości 40 621 593,52 PLN.

13.02.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji na dofinansowanie projektów z obecnego poziomu 20 000 000,00 PLN1 do 40 000 000,00 PLN.
Jednocześnie, celem umożliwienia aplikowania o wsparcie wszystkim zainteresowanym podmiotom, za zasadne uznaje się przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 15.30.

Pełna treść komunikatu (PDF 481 kB)

Poleć innym: