Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (unieważnienie konkursu)

29.04.2016

Zakończony 13.06.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16

Ważna informacja

KOMUNIKAT
Dnia: 13 czerwiec 2016 r.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż anulowaniu ulega konkurs ogłoszony w dniu 29.04.2016 r. (numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16) w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Podjęcie decyzji o anulowaniu konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16 (nabór do 15.07.2016 r.) wynika przede wszystkim z obecnego stanu niepewności prawnej, jaki powstał w związku projektem zmian Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478), który w sposób znaczący utrudnia Wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i stanowi obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą przeprowadzenie należytej oceny wniosków składanych w ramach rozpoczętego w dniu 30.05.2016 r. naboru (w dniu 10.06.2016 r. Sejm uchwalił nowelizację Ustawy OZE zgodnie z doniesieniami prasowymi).

Zgodnie z pkt 19 ppkt 2 tiret 5 Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, konkurs może zostać anulowany w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Dodatkową przesłanką potwierdzającą zasadność anulowania konkursu są wyniki naboru pierwszego konkursu rozstrzygniętego w ramach Działania 5.1 (numer RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/15) zakończonego w dniu 30.12.2015 r., w ramach którego do dofinansowania wybrano jedynie 6 projektów ze 121 złożonych. Trudności w pozyskaniu wsparcia stanowią niezmiernie ważny sygnał wskazujący na konieczność modyfikacji kryteriów wyboru projektów, co powinno przyczynić się do zwiększenia liczby pozytywnie ocenionych wniosków, a tym samym bardziej efektywnego wydatkowania środków publicznych.

W ocenie Instytucji Organizującej Konkurs, uwzględniając niezbędny czas na zlikwidowanie zidentyfikowanych barier, ponowne ogłoszenie naboru wniosków w ramach przedmiotowego Działania przewidziano w I kwartale 2017 r.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o anulowaniu konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16.

Komunikat do pobrania (PDF 195 kB)

Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.05.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15.07.2016 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 maja 2016 r. do 15 lipca 2016 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 20 lipca 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu),
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 • operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej.

  Nieprzekraczalna moc instalacji:

  • energia wodna – do 5 MWe,
  • energia wiatru – do 5 MWe,
  • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
  • energia geotermalna – do 2 MWth,
  • energia biogazu – do 1 MWe,
  • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

  Warunki szczegółowe:

  • w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE,
  • inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej lub/i rolniczej, w ramach której wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną,
  • inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli,
  • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
  • w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem,
  • w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu,
  • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
  • istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,
  • projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi. Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej,
  • projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji).
  • lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
  • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie),
  • preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.
 2. Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.

  Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Możliwe wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni się istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie.
 3. Budowa oraz modernizacja sieci w zakresie niezbędnym, aby umożliwić przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym również przebudowę lub rozbudowę sieci w zakresie prawidłowego funkcjonowania przyłącza.

  Projekty realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV).

Wszelkie inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji.

Priorytetowo traktowane będzie wdrażanie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE realizowanych przez samorządy i lokalne społeczności.

W ramach Działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,

b) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,

c) w przypadku pomocy, o której mowa w art. 48 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante.

Maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

80 000 000,00 PLN, w tym środki przeznaczone na:

 • projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw – 50 000 000,00 PLN,
 • projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych – 30 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 638 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 134 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 540 kB)

Biznes Plan (DOCX 115 kB)

Biznes Plan (PDF 762 kB)

Arkusze kalkulacyjne (xls 168 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (xlsx 120 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 78 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 59 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 69 kB)

Oświadczenie hydrotechniczne (DOCX 46 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

 

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 810 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 345 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – OZE (PDF 270 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – sieci (PDF 254 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 768 kB) (zmiana z 24.05.2016 r.)

Nieaktualny Regulamin KOP (PDF 746 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach (PDF 935 kB)

Wzór etykiet na segregatory (PDF 81 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 16 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi, któe wpłynęły do 23.05.2016 r. (PDF 338 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 18.05.2016 r. (PDF 298 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 08.05.2016 r. (PDF 450 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 29.04.2016 r. (PDF 380 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

 tel. (85) 66 54 350, - 311, - 386 w godz. od 09.00 do 13.00.

e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

13.06.2016

KOMUNIKAT w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż anulowaniu ulega konkurs ogłoszony w dniu 29.04.2016 r. (numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16) w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Treść komunikatu (PDF 195 kB)

06.06.2016

Komunikat dotyczący naboru wniosków do Działania 5.1 - Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie stosowania art. 41 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Treść komunikatu (PDF 293 kB)

Poleć innym: