Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

31.01.2017

Zakończony 14.04.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17

Ważna informacja. Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

03.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

14.04.2017 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • Typ projektu I - październik 2017 r.
 • Typ projektu III i IV - 28 lutego 2018 r.
 • Typ projektu II - grudzień 2018 r. (Komunikat z 3.12.2018)

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 03.03.2017 r. do 14.04.2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach typu 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna):

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • stowarzyszenia lokalnych grup działania z wyłączeniem jednostek, które mogą być finansowane ze środków EFRR i EFS.

W ramach typu 2. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby):

 • ­ mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa[1],
 • ­ duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii[2],
 • ­ producenci rolni, grupy producenckie,
 • ­ spółdzielnie,
 • ­ wspólnoty mieszkaniowe,
 • ­ towarzystwa budownictwa społecznego,
 • ­ organizacje pozarządowe,
 • ­ kościoły i związki wyznaniowe,
 • ­ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • ­ jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

W ramach typu 3. Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz 4. Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu[3]),
 • duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
  (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Warunki szczegółowe:

 • energia elektryczna lub cieplna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców.Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,
 • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
 • nie ma konieczności posadowienia instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na dachu budynku mieszkalego, jednak cała energia wyprodukowana przez urządzenia powinna być przeznaczona na potrzeby budynku mieszkalnego,
 • moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. W przypadku gdy, na danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza, w celu zagwarantowania objęcia wsparciem wyłącznie instalacji wytworzonej na potrzeby własne, należy zamontować opomiarowanie wykazujące ilość energii zużytej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz budynk-u/-ach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rolnicza,
 • wsparcie może być udzielone na rzecz budynków mieszkalnych, w tym budynków jednorodzinnych, które nie są administrowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Nieprzekraczalna moc instalacji:

 • energia wodna – do 5 MWe,
 • energia wiatru – do 5 MWe,
 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
 • energia geotermalna – do 2 MWth,
 • energia biogazu – do 1 MWe,
 • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Warunki szczegółowe:

 • w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE,
 • inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności rolniczej), w ramach której Wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną,
 • inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa
  i hodowli,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty,
  w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
 • w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
 • istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną
  w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,
 • projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi. Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej,
 • projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska
  i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji).
 • lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
 • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie),
 • preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.
 • projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektów w ramach tego typu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE.

W przypadku tego typu, inwestycja nie może stanowić elementu szerszego projektu współfinansowanego w ramach Działania 5.2

Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Nieprzekraczalna moc instalacji:

 • energia wodna – do 5 MWe,
 • energia wiatru – do 5 MWe,
 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
 • energia geotermalna – do 2 MWth,
 • energia biogazu – do 1 MWe,
 • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Warunki szczegółowe:

 • w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE,
 • inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności rolniczej), w ramach której Wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną,
 • inwestycje powinny zmierzać do zagospodarwania odpadów pochodzących z rolnictwa
  i hodowli,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty,
  w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
 • w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
 • istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną
  w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,
 • projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi. Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej,
 • projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska
  i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji).
 • lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
 • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie),
 • preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.
 • projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektów w ramach tego typu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE.

Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Możliwe wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni się istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie.

Warunki szczegółowe:

 • inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji.
 • priorytetowo traktowane będzie wdrażanie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE realizowanych przez samorządy i lokalne społeczności.
 • nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,

b) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy ustalana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,

c) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

100 000 000,00 PLN, w tym środki przeznaczone na:

 • projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) – 20 000 000,00 PLN,
 • projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby -30 000 000,00 PLN,
 • projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw – 50 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z dnia 23.02.2017 (PDF 1.13 MB)

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu z dnia 23.02.2017 (PDF 361 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.14 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 810 kB)

Arkusze kalkulacyjne do Biznes Planu - rachunkowość uproszczona (XLS 113 kB)

Arkusze kalkulacyjne do Biznes Planu - rachunkowość pełna (XLS 103 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLS 118kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLS 112 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 97 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 259 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 578 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 344 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – TYP 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) (PDF 358 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – TYP 2. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby) (PDF 358 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – TYP 3. Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw (PDF 270 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 832 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach - zmiana z dnia 23.02.2017 (PDF 1.04 MB)

Wykaz zmian w Przewodniku po kryteriach z dnia 23.02.2017 (PDF 369 kB)

Nieaktualny Przewodnik po kryteriach (PDF 539 kB)

Instalacje Referencyjne – raport (PDF 4.06 MB)

Kalkulator Obliczania PV do instalacji fotowoltaicznych (XLS 88 kB)

Kalkulator Pomocy Publicznej - załącznik do dokumentu „Instalacje referencyjne – raport” (XLS 130 kB)

Materiały - pomoc publiczna (PDF 1.08 MB)

Załącznik nr 1 do Przewodnika po kryteriach wyboru projektów z Działania 5.1 pn.”Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji i metodologia liczenia emisji CO2” (PDF 440 kB)

Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 w gminach Województwa Podlaskiego (PDF 426 kB)

Wzór etykiet na segregatory (DOCX 85 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podstawą prawną procedury odwoławczej jest rozdział 15 ustawy wdrożeniowej. Procedura odwoławcza składa się z dwóch etapów:

a) etap przedsądowy,

b) etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Procedura odwoławcza, nie wstrzymuje zawierania umów z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 15.02.2017 r. (PDF 952 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 27.02.2017 r. (PDF 542 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 19.03.2017 r. (PDF 484 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 02.04.2017 r. (PDF 567 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 09.04.2017 r. (PDF 295 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 11.04.2017 r. (PDF 418 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urządzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 66 54 383.

[1] mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE)
Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014

[2] duże przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)

[3] tj. więcej niż 50%

Komunikaty

3.12.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień  i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od IOK termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2018 r. (uprzednio termin ustalono na listopad 2018 r.).  

Pełna treść komunikatu (PDF 352 kB)

31.10.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od IOK termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 r. (uprzednio termin ustalono na październik 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 353 kB)

2.10.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na październik 2018 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 365 kB)

3.09.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień  i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r. (uprzednio termin ustalono na sierpień 2018 r.). Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian  w Regulaminie konkursu w następujący sposób:
 
Pkt 8 Proces wyboru projektów
Zgodnie z komunikatem z dnia 31 lipca 2018 r. było: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2018 r.  Obecnie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2018 r.  

Treść komunikatu (PDF 364 kB)

31.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień  i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2018 r. (uprzednio termin ustalono na lipiec 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 364 kB)

11.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów typu 2 - Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Pełna treść komunikatu (PDF 499 kB)

29.06.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2018 r. (uprzednio termin ustalono na czerwiec 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 364 kB)

30.05.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2018 r. (uprzednio termin ustalono na maj 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 244 kB)

30.03.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż z uwagi na dużą ilość wniosków złożonych w ramach konkursu termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2018 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 367 kB)

07.03.2018

Zgodnie z Uchwałą nr 277/3890/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Typ 3 Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz 4. Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw:) zwiększona została alokacja na Typ 3 i 4 w celu wsparcia wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (50,00%) z kwoty 50 000 000,00 PLN do kwoty 58 429 093,84 PLN.

19.02.2018

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), za zasadne uznaje się wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do 28 lutego 2018 r. (uprzednio termin ustalono na 19 lutego 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 232 kB)

31.01.2018

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) za zasadne uznaje wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do 19 lutego 2018 r. (uprzednio termin ustalono na styczeń 2018 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 244 kB)

22.12.2017

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających niejednokrotnych uzupełnień i wyjaśnień, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) za zasadne uznaje wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do 31 stycznia 2018 r. (uprzednio termin ustalono na lipiec 2017 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 231 kB)

31.10.2017

Uchwałą nr 252/3432/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Typ 1. Projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) zwiększona została alokacja na Typ 1. Projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna), w celu wsparcia wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (50,00%) z kwoty 20 000 000,00 PLN do kwoty 70 311 354,46 PLN.

30.10.2017

IOK informuje, iż w związku z omyłką pisarską Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,i - Typ 1. projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) zostanie opublikowana w dniu 31.10.2017.

29.09.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na dużą ilość wniosków złożonych w ramach konkursu termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.

Treść komunikatu (PDF 247 kB)

6.07.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na dużą ilość wniosków złożonych w ramach konkursu termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.

Pełna treść komunikatu (PDF 247 kB)

18.04.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach niniejszego konkursu łącznie złożono 380 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 318 mln PLN.

23.02.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie ulega treść Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Przewodnika po kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014‐2020.

Pełna treść komunikatu (PDF 330 kB)

Poleć innym: