Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

29.03.2019

Zakończony 03.07.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typy projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Numer naboru: RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-001/19

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30 kwietnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

3 lipca 2019 r. do 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 kwietnia 2019 r. do 3 lipca 2019 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 8 lipca 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa - kwota dofinansowania musi być wyższa niż 1 000 000 zł,
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii ,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty:

 1. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Nieprzekraczalna moc instalacji:

 • energia wodna – do 5 MWe,
 • energia wiatru – do 5 MWe,
 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
 • energia geotermalna – do 2 MWth,
 • energia biogazu – do 1 MWe,
 • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Warunki szczegółowe:

 • w ramach konkursu będą wspierane projekty, w których założono, że przeważająca ilość energii wyprodukowanej w urządzeniach OZE będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę na potrzeby własne.
 • w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE,
 • inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej lub/i działalności rolniczej, w ramach której Wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną,
 • inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
 • w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
 • istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,
 • projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi. Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej,
 • projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska
  i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji).
 • lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
 • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie),
 • preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.
 • projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektów w ramach tego typu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE.

W przypadku tego typu, inwestycja nie może stanowić elementu szerszego projektu współfinansowanego w ramach Działania 5.2.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

 • a) projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu[1],
 • b) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.
 • c) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

[1] Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 obowiązującymi od 18 stycznia 2019 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 998 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 736 kB)

Wzory załączników

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 959 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 556 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP - zmiana z 20.09.2019 (PDF 589 kB)

Nieaktualny Regulamin KOP (PDF 500 kB)

Inne załączniki:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 25.06.2019 (PDF 536 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):   

 • tel. (85) 66 54 -386, -970 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

29.05.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów do 67 200 000,00 PLN.

Treść komunikatu (PDF 522 kB)

06.02.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów do 60 500 000,00 PLN.

Treść komunikatu (PDF 522 kB)

31.01.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie lutego 2020 r. (uprzednio termin ustalono na styczeń 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 267 kB)

03.01.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o wydłużeniu terminu oceny formalno-merytorycznej. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2020 r. (uprzednio termin ustalono na grudzień 2019 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 267 kB)

20.09.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że z uwagi na podjęcie decyzji co do formuły przeprowadzenia oceny tj. o zaangażowaniu eksperta do pełnej oceny projektów zmianie uległ Regulamin KOP stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 624 kB)

04.07.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 131 wniosków o łącznej wartości dofinansowania ok. 95 mln PLN.

25.06.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w związku z przerwą techniczną w działaniu aplikacji umożliwiającej przesłanie wniosków oraz z uwagi na prośby potencjalnych Wnioskodawców termin składania wniosków zostaje wydłużony do dnia 3 lipca 2019 r. do godziny 15:00 (pierwotny termin wyznaczono na 28 czerwca 2019 r.).
Powyższa zmiana skutkuje przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu (pierwotny termin: listopad 2019 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 632 kB)

14.06.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że z powodów technicznych w dniu 18 czerwca 2019 r. w godzinach 07:30 – 19:30 niedostępna będzie aplikacja Repozytorium plików. Przerwa w działaniu tej aplikacji oznacza, że Wnioskodawcy w tym okresie nie będą mieli możliwości przesłania do IZ RPOWP plików z wykorzystaniem Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) EFRR.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pełna treść komunikatu (PDF 233 kB)

16.05.2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość przygotowania modelu finansowego na wzorze innym niż załączony do Regulaminu konkursu, pod warunkiem uwzględnienia analogicznego zakresu danych.

Pełna treść komunikatu (PDF 333 kB)

15.05.2019

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że termin składania wniosków został wydłużony do 28 czerwca 2019 roku, do godz. 15:00.

Pełna treść komunikatu (PDF 239 kB)

24.04.2019

Informujemy, że zmienił sie załącznik - Model finansowy.

Poleć innym: