Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

28.06.2019

Zakończony 04.10.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typy projektu:

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.

Numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-002/19

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 lipca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4 października 2019 r. do 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 31 lipca 2019 r. do 4 października 2019 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 9 października 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu),
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 • operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty:

1. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Nieprzekraczalna moc instalacji:

 • energia wodna – do 5 MWe,
 • energia wiatru – do 5 MWe,
 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
 • energia geotermalna – do 2 MWth,
 • energia biogazu – do 1 MWe,
 • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Warunki szczegółowe:

 • w ramach konkursu będą wspierane projekty, w których założono, że produkcja energii na sprzedaż będzie dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia OZE w ramach projektu,
 • w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE,
 • inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej lub/i rolniczej, w ramach której Wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną,
 • inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
 • w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu,
 • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
 • istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,
 • projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi. Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej,
 • projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji).
 • lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo
  i gatunki chronione),
 • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie),
 • preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.
 • projekty powinny mieć na celu wytwarzanie i sprzedawanie energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w urządzeniach produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Rezultatem projektów w ramach tego typu nie może być sprzedaż urządzeń do produkcji energii z OZE.
 • inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji.
 • priorytetowo traktowane będzie wdrażanie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE realizowanych przez samorządy.

2. Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Możliwe wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni się istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie.

W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

 1. projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu[1],
 2. projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.
 3. w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 951 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 739 kB)

Wzory załączników

Model finansowy (XLSX 420 kB)

Instrukcja do modelu finansowego (PDF 2.86 MB)

Formularz pomoc inna niż pomoc de minimis (XLSX 83 kB)

Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 40 kB)

Instrukcja do Formularza w zakresie ooś (PDF 687 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 21 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 60 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 17 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 56 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 950 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 573 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 445 kB)

Regulamin KOP - pełna ocena dokonywana przez eksperta (PDF 407 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 21 kB)

Załącznik nr 1b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego - Lista projektów uzgodnionych rzeczowo (PDF 460 kB)

Instalacje Referencyjne – raport (PDF 4.06 MB)

Kalkulator Pomocy Publicznej - załącznik do dokumentu „Instalacje referencyjne – raport” (XLSX 130 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 210 kB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 17 września 2019 (PDF 400 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 31 lipca 2019 (PDF 344 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

 • tel. (85) 66 54 -386, -970 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

16.12.2021

Informujemy, że 16 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę nr 240/4355/2021 zmieniającą uchwałę rozstrzygającą konkurs nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-002/19. Zgodnie z treścią ww. uchwały do dofinansowania zostały wybrane 24 projekty znajdujące się na Liście projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania, na miejscach 37- 60. Projekty te będą finansowane ze środków REACT-EU w ramach Osi priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID.

Pełna treść komunikatu z podstawą prawną (PDF 424 kB)

08.10.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 205 wniosków o łącznej wartości dofinansowania ok. 219 mln PLN.

29.05.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na ilość i złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2020 r. (uprzednio termin ustalono na czerwiec 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 270 kB)

25.10.2019

Mając na celu usunięcie rozbieżności dotyczącej daty rozstrzygnięcia konkursu zaistniałej pomiędzy treścią komunikatu z dnia 30.09.2019 r. a ogłoszeniem o naborze opublikowanym na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl, Instytucja Organizująca Konkurs wprowadza zmianę w Regulaminie, w sposób wskazany w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (DOCX 68 kB)

08.10.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 205 wniosków o łącznej wartości dofinansowania ok. 219 mln PLN.

30.09.2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Instytucja Organizująca Konkurs w dniu 30 września 2019 r. podjęła decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 4 października 2019 r. do godziny 15.00 (pierwotny termin wyznaczono na 30 września 2019 r.).
Powyższa zmiana skutkuje jednocześnie przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu (obecnie: maj 2020 r., zaś po zmianie: czerwiec 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 240 kB)

27.09.2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość przedłożenia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania środowiskowego (adekwatnej do danego rodzaju inwestycji) do momentu podpisania Umowy o dofinansowanie. Brak ww. dokumentów w przedmiotowym zakresie na etapie aplikowania nie będzie skutkować odrzuceniem projektu (ocena warunkowa).
Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Instrukcji wypełniania załączników, zgodnie z załączonym komunikatem.

Pełna treść komunikatu (PDF 339 kB)

05.09.2019

Informujemy,  że regulamin konkursu ulega zmianie zgodnie z załączonym komunikatem, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1524).

Pełna treść komunikatu (PDF 461 kB)


[1] Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 obowiązującymi od 18 stycznia 2019 r.

Poleć innym: