Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

29.11.2019

Zakończony 28.02.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

Numer naboru: RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30 grudnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lutego 2020 r. do 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 4 marca 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Nieprzekraczalna moc instalacji:

 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,

Warunki szczegółowe:

 • energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,
 • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
 • moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana
  do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej
  i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym,
 • inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,
 • projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione);
 • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM).

W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 917 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 635 kB)

Wzory załączników

Model finansowy (XLSX 419 kB)

Instrukcja do modelu finansowego (PDF 2.86 MB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 40 kB)

Instrukcja do Formularza w zakresie ooś (PDF 687 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 21 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 17 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 55 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - zmiana z 23.01.2020 (PDF 776 kB)

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 572 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 704 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 445 kB)

Regulamin Pracy KOP-pełna ocena dokon. przez eksperta (PDF 407 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 275 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 18 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 210 kB)

Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 w gminach województwa podlaskiego  - zmiana z 07.02.2020 (PDF 430 kB)

Nieaktualne Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 w gminach województwa podlaskiego (PDF 952 kB)

Protokół odbioru (DOCX 18 kB)

Wzór umowy o powierzenie grantu (DOCX 37 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 6 lutego 2020 r. (PDF 597 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 31 grudnia 2019 r. (PDF 393 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 7 grudnia 2019 r. (PDF 438 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 -970, -386 w godz. od 10.00 do 12.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

16.12.2021

Informujemy, że do dofinansowania zostało wybranych 6 projektów znajdujących się na Liście projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania, na miejscach 96- 101. Projekty te będą finansowane ze środków REACT-EU w ramach Osi priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID.

Pełna treść komunikatu z podstawą prawną (PDF 426 kB)

02.03.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 109 wniosków o łącznej wartości dofinansowania ok. 134 mln PLN.

31.12.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje wydłużony do stycznia 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procedowania Decyzji zmieniającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, która ma wpływ na ostateczną decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego o kwocie alokacji przeznaczonej na konkurs.

Pełna treść komunikatu (PDF 275 kB)

26.11.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 oraz z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień, termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2020 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 238 kB)

28.10.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień, próśb Wnioskodawców o wydłużenie terminu na dostarczenie poprawionych dokumentów w następstwie zapytań Komisji Oceny Projektów oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2020 r. (uprzednio termin ustalono na październik 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 239 kB)

29.09.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2020 r. (uprzednio termin ustalono na wrzesień 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 238 kB)

24.09.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż trwająca obecnie ocena formalno-merytoryczna w ramach Komisji Oceny Projektów, prowadzona jest zgodnie z Załącznikiem III.1.1 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów umieszczonym w dokumentacji konkursowej, przez dwóch pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Pełna treść komunikatu (PDF 330kB)

07.02.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie uległ dokument pn. Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 (obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk) w poszczególnych gminach województwa podlaskiego stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Zmiana załącznika podyktowana jest błędnym wykazaniem udziału procentowego powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej jednej z gmin.

Pełna treść komunikatu (PDF 432 kB)

30.01.2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 15.00 (pierwotny termin wyznaczono na 14 lutego 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 237 kB)

23.01.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie uległ Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. IOK zastrzega sobie prawo zmiany Wzoru umowy o dofinansowanie projektu grantowego, przy czym wprowadzone zmiany nie mogą skutkować nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Treść komunikatu (PDF 835 kB)

Poleć innym: