Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

29.11.2019

Aktualny od 30.12.2019 do 14.02.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

Numer naboru: RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-003/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30 grudnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

14 lutego 2020 r. do 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 grudnia 2019 r. do 14 lutego 2020 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 19 lutego 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Nieprzekraczalna moc instalacji:

 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,

Warunki szczegółowe:

 • energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,
 • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
 • moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana
  do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej
  i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym,
 • inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,
 • projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione);
 • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM).

W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 917 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 635 kB)

Wzory załączników

Model finansowy (XLSX 419 kB)

Instrukcja do modelu finansowego (PDF 2.86 MB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 40 kB)

Instrukcja do Formularza w zakresie ooś (PDF 687 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 21 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 17 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 55 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 572 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 704 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 445 kB)

Regulamin Pracy KOP-pełna ocena dokon. przez eksperta (PDF 407 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 275 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 18 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 210 kB)

Zestawienie udziału powierzchni obszarów Natura 2000 w gminach województwa podlaskiego (PDF 952 kB)

Protokół odbioru (DOCX 18 kB)

Wzór umowy o powierzenie grantu (DOCX 37 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 31 grudnia 2019 r. (PDF 393 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 7 grudnia 2019 r. (PDF 438 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 -970, -342, -386 w godz. od 10.00 do 12.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 

Poleć innym: