Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

30.10.2015

Zakończony 30.12.2015

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna - Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/15

Uwaga. Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacja

12.02.2016

W imieniu IOK, z przyjemnością informujemy, że w ramach niniejszego konkursu wpłynęło 121 projektów na łączną kwotę dofinansowania ok. 142 mln zł. Zgodnie z założeniem wyniki oceny wniosków powinny być znane już za dwa miesiące.


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 5.1

  15.06.2016

  Wynik naboru (PDF, 264.61 KB)

 • Lista projektów po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej

  8.06.2016

  Lista projektów (PDF, 383.56 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.11.2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.12.2015 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 30 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 5 stycznia 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej.
  Nieprzekraczalna moc instalacji:
  • energia wodna – do 5 MWe,
  • energia wiatru – do 5 MWe,
  • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
  • energia geotermalna – do 2 MWth,
  • energia biogazu – do 1 MWe,
  • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

  Warunki szczegółowe:

  • w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE,
  • inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną,
  • inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli,
  • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
  • w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu,
  • w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
  • istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną w kogeneracji z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,
  • projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji).
  • lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
  • projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie),
  • preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną,
 2. Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Możliwe wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni się istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie.

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku EFRR

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników

Wzory załączników

Biznes Plan

Arkusze kalkulacyjne

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) z instrukcją (zmiana z 10.12.2015)

Nieaktualny formularz w zakresie OOŚ (Ia)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Oświadczenie hydrotechniczne

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

Oświadczenie o niezaleganiu z informacja wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (zmiana 08.04.2016) (PDF 810 kB)

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie - zmiana z 09.03.2016

Niekaktualny - Wzór umowy o dofinansowanie

Zał. nr 2 do umowy EFRR Harmonogram płatności

Zał. nr 3 do umowy EFRRR porozumienie w sprawie przetwarzania danych

Zał. nr 4 do umowy EFRR Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne

5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 771 kB) (zmiana z 04.04.2016)

Nieaktualny Regulamin KOP

zał. 1 do Regulaminu KOP-oświadczenie o bezstronności ekspert

zał. 1 do Regulaminu KOP-oświadczenie o bezstronności pracownik

zał. 2 do Regulaminu KOP-deklaracja o poufności

zał. 3 do Regulaminu KOP-deklaracja o poufności obserwator

Zał. nr 4 do Regulaminu KOP-Wzór karty merytorycznej

Inne:

5.1 Przewodnik po kryteriach

9.07.2015 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta info-promo

Wzór etykiet na segregatory (5.1)

Zestaw logotypów kolorowych EFRR

Zestaw logotypów monochrom EFRR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 4.11.2015

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 13.11.2015

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 17.11.2015

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 23.11.2015

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 27.11.2015

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 1.12.2015

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 11.12.2015

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 17.12.2015

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 21.12.2015

 

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

tel. (85) 66 54 311, - 326, - 323, - 354, - 921, - 324, - 386, - 316, - 319.

e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

08.04.2016

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/15

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 124/1510/2016 z dnia 22 marca 2016 r. przyjęto nowy wzór Umowy o dofinansowanie.

W związku z tym, anulowaniu ulega pierwotna wersja przedmiotowego dokumentu.

Treść komunikatu (08.04.2016) (DOCX 46 kB)

Uwaga

04.04.2016

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/15

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 124/1510/2016 z dnia 22 marca 2016 r. przyjęto aktualizację Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR).

W związku z tym, anulowaniu ulega pierwotna wersja przedmiotowego dokumentu.

Treść komunikatu z 04.04.2016 (DOCX 46 kB)

Ważna informacja

09.03.2016

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 119/1416/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. przyjęto nowy wzór Umowy o dofinansowanie. W związku z tym, anulowaniu ulega pierwotna wersja przedmiotowego dokumentu.

Treść komunikatu do pobrania (DOCX 47 kB)

Ważna informacja

22.02.2016

Komunikat dotyczący ogłoszenia naboru w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

IOK informuje, iż mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prejudycjalnej C-276/14 oraz uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I FPS 4/15, istnieje konieczność dokonania centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe może mieć bezpośredni wpływ na kwalifikowalność podatku VAT w złożonym projekcie.

W związku z tym, IOK zwraca się z prośbą o przeprowadzenie ponownej analizy informacji wykazanych w złożonej dokumentacji aplikacyjnej pod kątem faktycznej możliwości odzyskania podatku VAT. Ewentualna zmiana obowiązującej deklaracji będzie przedmiotem aktualizacji przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie (w przypadku uzyskania pozytywnej rekomendacji
o przyznaniu dofinansowania).

Treść komunikatu (DOCX 46 kB)

Wyrok NSA (RTF 381 kB)

Wyrok TFUE (PDF 190 kB)

Ważna informacja

19.02.2016
Komunikat dotyczący naboru w ramach Działania 5.1

Treść komunikatu z dnia 19.02.2016 r. do pobrania (DOCX 50.97 kB)

Ważna informacja

10.12.2015

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Treść komunikatu do pobrania

Ważna informacja

7.12.2015

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie stosowania art. 41 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Treść stanowiska (PDF 293 kB)

Poleć innym: