Projekt zintegrowany: Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/ Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

01.09.2017

Zakończony 17.11.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej,
Działania 7.2 Rozwój usług społecznych,
Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF
oraz
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,
Działania 8.4 Infrastruktura społeczna,
Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

Typy projektu zintegrowanego: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Numer naboru: 07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-002/17

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  25.03.2019

  Wynik naboru (PDF, 177.04 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: od 16 października 2017 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

Wnioski uproszczone: do 17 listopada 2017 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 (Sekretariat, p. nr 1)

15-232 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski uproszczone

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 16 października 2017 r. od godziny 7:30 do 17 listopada 2017 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc luty 2018 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
 2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EERR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące usług społecznych, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

 • Usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFS:

Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych.

W zakresie EFRR:

Infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W przypadku wyżej wymienionych przedsięwzięć dotacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji.

 • Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFS:

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej.

Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W zakresie EFRR:

Infrastruktura związana z opieką nad osobami zależnymi;

Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

W przypadku wyżej wymienionych przedsięwzięć dotacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 9 000 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 3 000 000,00 PLN, tj. 2 684 210,53 PLN ze środków EFS oraz 315 789,47 PLN z budżetu państwa
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 6 000 000,00 PLN

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 06.07.2018 (DOC 1.06 MB)

Regulamin pracy KOP

Załącznik nr 1 Regulamin pracy KOP (PDF 1.29 MB)

Wzór wniosku uproszczonego

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOCX 101 kB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie (PDF 617 kB)

Załącznik nr 4 Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie w zakresie spełnienia wymogów technicznych (PDF 273 kB)

Kryteria wyboru projektów.

Załącznik nr 5 Kryteria oceny tryb konkursowy (projekty zintegrowane) dla typu projektu zintegrowanego: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Poddziałanie 7.2.2, Poddziałanie 8.4.2. (PDF 670 kB)

Załącznik nr 6 Kryteria oceny tryb konkursowy (projekty zintegrowane) dla typu projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane, Poddziałanie 7.2.2, Poddziałanie 8.4.2. (PDF 661 kB)

Załącznik nr 7 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane, tryb konkursowy (PDF 601 kB)

Załącznik nr 8 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (Projekt zintegrowany typu: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) (PDF 1.24 MB)

Załącznik nr 9 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (Projekt zintegrowany typu: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane) (PDF 1.23 MB)

Dokumenty do części B (EFS)

Regulamin pracy Podzespołu EFS

Załącznik nr 1 do części B Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (PDF 1.27 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do części B Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym (DOCX 88 kB)

Załącznik nr 3 do części B Instrukcja wypełnienia wniosku GWA EFS (PDF 1.91 MB) - zmiana z 03.11.2017

Załącznik nr 4 do części B Wzór Karty oceny formalnej projektu konkursowego zintegrowanego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 198 kB)

Załącznik nr 5 do części B Wzór Karty oceny merytorycznej projektu konkursowego zintegrowanego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 237 kB)

Załącznik nr 6 do części B Wzór Karty weryfikacji projektu konkursowego zintegrowanego – etap negocjacji współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 213 kB)

Załącznik nr 8 do części B Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (EFS) (PDF 267 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (kwoty ryczałtowe i dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOC 743) - zmiana z 26.04.2019

Inne:

Załącznik nr 9 do części B Wzór potwierdzenia złożenia dokumentacji (DOCX 68 kB)

Załącznik nr 10 do części B Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOCX 72 kB)

Załącznik nr 11 do części B Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOCX 86 kB) - zmiana z 03.11.2017

Załącznik nr 12 do części B Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 59 kB) - zmiana z 29.12.2017

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 128 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFS (JPG 57 kB)

 

Dokumenty do części C (EFRR):

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do części C Instrukcja wypełniania załączników – EFRR: (DOCX 178 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ (PDF 404 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 201 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do części C Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR - zmiana z 20.03.2019 (PDF 1.09 MB)

Nieaktualny Załącznik nr 2 do części C Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR - zmiana z 06.02.2019 (PDF 1.36 MB)

Nieaktualny Załącznik nr 2 do części C Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR (PDF 1.12 MB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do części C Kryteria wyboru projektów (PDF 346 kB)

Regulamin pracy Podzespołu EFRR

Załącznik nr 4 do części C Regulamin KOP EFRR (PDF 899 kB)

Inne:

Załącznik nr 5 do części C Wzór etykiet na segregatory - EFRR (DOCX 61 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFRR (JPG 135 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFRR (JPG 58 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Z uwagi na treść art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475 t. j.) procedura odwoławcza w ramach niniejszego konkursu przebiegać będzie w oparciu o przepisy rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Departament EFRR: tel. 85 66 54 989, - 979, - 325 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Departament EFS: tel. 85 66 54 254, -258, -281 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać
  nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).
  Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 661 15 38.

Komunikaty

26.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Pełna treść komunikatu (PDF 297 kB)

20.03.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFRR wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 184 kB)

19.02.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o zmianie wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS.

Pełna treść komunikatu (PDF 237 kB)

06.02.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFRR wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 184 kB)

26.11.2018

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu RPPD.07.02.02-IZ.00-20-003/17 będącego częścią konkursu zintegrowanego RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-002/17.

Treść komunikatu (PDF 216 kB)

08.10.2018

Komunikat dotyczy konkursu nr RPPD.08.04.02-IZ.00-20-003/17 pełnych wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będącego częścią konkursu zintegrowanego RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-002/17.

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie o wartości dofinansowania w wysokości 2 719 158,92 PLN.

23.08.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 280 kB)

06.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zmianie uległ Regulamin konkursu: przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na styczeń 2019 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 247 kB)

13.06.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zmianie uległ Regulamin konkursu: przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na październik 2018 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 51 kB)

11.06.2018

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 280 kB)

26.04.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 397 kB)

06.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 231 kB)

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zmianie uległ Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będący załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 300 kB)

07.11.2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów).

Treść komunikatu (PDF 345 kB)

03.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 11 do części B Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

Pełna treść komunikatu (PDF 193 kB)

03.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zaktualizowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Pełna treść komunikatu (PDF 332 kB)

Poleć innym: