Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

30.09.2019

Zakończony 16.12.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami
Typ projektu: Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych

Numer naboru: RPPD.06.01.00-IZ.00-20-001/19

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty". • Lista projektów podlegających ocenie

  28.08.2020

  Lista projektów (PDF, 165.11 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 października 2019 r. od godz. 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

16 grudnia 2019 r. do godz.15:30  Komunikat z 14.11.2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 31 października 2019 r. od godz. 7:30 do 16 grudnia 2019 r. do godziny 15:30 (Komunikat z 14.11.2019)

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 19 grudnia 2019 r. (Komunikat z 14.11.2019)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, nadzorowane lub podległe im jednostki organizacyjne,
 • administracja rządowa,
 • podmioty nie będące przedsiębiorcami, świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • podmioty działające w ramach porozumień publiczno – prywatnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych i polegające na:

 • budowie, rozbudowie lub modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów;
 • nabyciu wyposażenia stanowiącego uzupełnienie infrastruktury już istniejącej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

 1. projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. projekty generujące dochód – maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 68,00 % wydatków kwalifikowalnych (na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a oraz 5 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013);
 3. projekty objęte pomocą publiczną na podstawie art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wartość pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji;
 4. projekty objęte pomocą de minimis – kwota pomocy nie może przekraczać limitu określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (zgodnie z art.2 „Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wykonującymi usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym przez dowolny okres trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 500 000,00 EUR), maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 5. projekty, w których dofinansowanie ze środków UE udzielane jest w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w gospodarce odpadami - w przypadku wystąpienia pomocy publicznej zgodnie z zasadami dotyczącymi rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, ale nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

 1. projekty nieobjęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku projektów generujących dochód – minimalny wkład własny wynosi 32,00 % kosztów kwalifikowalnych;
 3. projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami;
 4. projekty objęte pomocą de minimis – minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych;
 5. w przypadku wystąpienia pomocy publicznej zgodnie z zasadami dotyczącymi rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, ale nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 859 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 706 kB)

Wzory załączników

Model finansowy (XLSX 420 kB)

Instrukcja do modelu finansowego (PDF 2.86 MB)

Formularz pomoc inna niż pomoc de minimis (XLSX 82 kB)

Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 80 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 40 kB)

Instrukcja do Formularza w zakresie OOŚ (PDF 687 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 21 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 60 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 17 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 52 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1.15 MB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 749 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 465 kB)

Inne załączniki:

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 211 kB)

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 18 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania, które wpłynęły do dnia 21 listopada 2019 wraz z udzielonymi odpowiedziami (PDF 399 kB)

Pytania, które wpłynęły do dnia 12 listopada 2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami (PDF 385 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 6.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

 • tel. (85) 66 54 -326, -921, w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

30.07.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów, wymagający szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od IOK, termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.
Przewidywany termin końcowego rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2020 r. (uprzednio termin ustalono na lipiec 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 323 kB)

30.06.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów, wymagający szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od IOK, termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.
Przewidywany termin końcowego rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2020 r. (uprzednio termin ustalono na czerwiec 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 228 kB)

30.04.2020

Instytucja Organizująca  Konkurs  (IOK) informuje, iż zuwagi na  złożony charakter ocenianych  projektów,wymagającyszczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od IOK, termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Przewidywany termin końcowego rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2020 r. (uprzednio termin ustalono na maj 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 192 kB)

27.04.2020

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę nr 125/1929/2020 w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr RPPD.06.01.00-IZ.00.20-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami Typ projektu: Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych. Na zatwierdzonej liście znajdują się cztery projekty spełniające kryteria wyboru projektów w ramach naboru nr RPPD.06.01.00-IZ.00.20-001/19, o łącznej wartości 5 338 818,45 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 4 247 495,78 PLN.

Załącznik nr 1 do Uchwały – lista zatwierdzonych projektów – do pobrania (PDF 222 kB)

27.04.2020

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję dotyczącą zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPPD.06.01.00-IZ.00.20-001/19. Alokacja została zwiększona z 10 000 000,00 PLN do kwoty 11 200 000,00 PLN. W związku z powyższym, Instytucja Organizująca Konkurs podjęła decyzję o częściowym rozstrzyganiu konkursu i wyboru do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów.

Komunikat (DOCX 238 kB)

08.01.2020

Aktualizacja komunikatu z 17.12.2019
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 wniosków o łącznej wartości dofinansowania ok. 11 mln zł.

17.12.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 wniosków o łącznej wartości dofinansowania ok. 9,5 mln zł.

14.11.2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 12 listopada 2019 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 16 grudnia 2019 r. do godziny 15.30 (pierwotny termin wyznaczono na 29 listopada 2019 r.).

Pełna treść komunikatu i zmian w Regulaminie (PDF 494 kB)

Poleć innym: