Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu

30.08.2017

Zakończony 30.11.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Działania 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu

Numer naboru: RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/17


  • Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

    11.06.2018

    Wynik naboru (PDF, 308.67 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

2 października 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 listopada 2017 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl
w terminie od 2 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia
05 grudnia 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu decydujący będzie przedmiot działalności wnioskodawcy, a nie forma prawna. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za ochronę różnorodności biologicznej, tj. m. in.:

-  parki krajobrazowe,

-  państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska np. RDOŚ,

-  JST, ich związki i stowarzyszenia,

-  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,

-  jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),

-  organizacje pozarządowe,

-  podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

-  porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,

-  przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące:

  1. Utworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki
  2. Doposażenia i modernizacji ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej
  3. Inwestycji wykorzystujących naturalne zasoby przyrodnicze
  4. Działań związanych z ochroną dolin rzecznych i mokradeł
  5. Inwentaryzacji zasobów przyrodniczych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – min. 15% kosztów kwalifikowalnych;

Projekty objęte pomocą publiczną– zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 40 000 000,00 PLN, w tym w tym środki przeznaczone na:

- projekty dotyczące opracowania dokumentów planistycznych w obszarze ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych regionu – 3 000 000,00 PLN,

- projekty dotyczące działań związanych z ochroną dolin rzecznych i mokradeł będących obszarami naturalnej retencji wodnej oraz odbudową naturalnej powierzchniowej i podziemnej retencji wodnej, renaturyzacją rzek i dolin rzecznych – 12 000 000,00 PLN,

- projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, doposażeniu i modernizacji ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne różnorodności – 25 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.16 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 833 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (DPDF 790 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 75 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( DOCX 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 166 kB)

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie (XLSX 118 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne (PDF 328 kB)

Kryteria 6.3 Typ 2: Mokradła i doliny rzek (PDF 257 kB)

Kryteria 6.3 - opracowanie dokumentacji (PDF 312 kB)

Kryteria 6.3 - 3 typy projektów (PDF 344 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 887 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów 6.3 (PDF 988 kB)

Etykiety na segregatory 6.3 (DOCX 78 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz.1460 t.j. z późn. zm.), tj. w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Komunikaty

21.06.2018

Instytucja Zarządzajaca informuje o wydłużeniu przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do lipca 2018 r. (uprzednio termin ustalono na czerwiec 2018 r.).

Treść komunikatu (PDF 219 kB)

04.12.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż do dnia 30 listopada 2017 r. włącznie złożono 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 12 mln PLN. 

25.10.2017

Instytucja Zarzadzająca informuje owydłużenie terminu składania wniosków do dnia 30 listopada 2017 r. do godziny 15.30.

Treść komunikatu (PDF 345 kB)

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 27.11.2017 r. (PDF 312 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 28.10.2017 r. (PDF 310 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 11.09.2017 r. (PDF 287 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 29.09.2017 r. (PDF 327 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 09.10.2017 r. (PDF 291 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 20.10.2017 r. (PDF 312 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 6.3 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

tel. (85) 66 54 922, -326 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Poleć innym: