Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu

30.08.2017

Planowany od 02.10.2017 do 31.10.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Działania 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu

Numer naboru: RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

2 października 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 października 2017 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl
w terminie od 2 października 2017 r. do 31 października 2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia
06 listopada 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu decydujący będzie przedmiot działalności wnioskodawcy, a nie forma prawna. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za ochronę różnorodności biologicznej, tj. m. in.:

-  parki krajobrazowe,

-  państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska np. RDOŚ,

-  JST, ich związki i stowarzyszenia,

-  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,

-  jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),

-  organizacje pozarządowe,

-  podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

-  porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,

-  przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące:

  1. Utworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki
  2. Doposażenia i modernizacji ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej
  3. Inwestycji wykorzystujących naturalne zasoby przyrodnicze
  4. Działań związanych z ochroną dolin rzecznych i mokradeł
  5. Inwentaryzacji zasobów przyrodniczych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – min. 15% kosztów kwalifikowalnych;

Projekty objęte pomocą publiczną– zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 40 000 000,00 PLN, w tym w tym środki przeznaczone na:

- projekty dotyczące opracowania dokumentów planistycznych w obszarze ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych regionu – 3 000 000,00 PLN,

- projekty dotyczące działań związanych z ochroną dolin rzecznych i mokradeł będących obszarami naturalnej retencji wodnej oraz odbudową naturalnej powierzchniowej i podziemnej retencji wodnej, renaturyzacją rzek i dolin rzecznych – 12 000 000,00 PLN,

- projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, doposażeniu i modernizacji ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne różnorodności – 25 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.16 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 833 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (DPDF 790 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 75 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 261 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( DOCX 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 166 kB)

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie (XLSX 118 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne (PDF 328 kB)

Kryteria 6.3 Typ 2: Mokradła i doliny rzek (PDF 257 kB)

Kryteria 6.3 - opracowanie dokumentacji (PDF 312 kB)

Kryteria 6.3 - 3 typy projektów (PDF 344 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 887 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów 6.3 (PDF 988 kB)

Etykiety na segregatory 6.3 (DOCX 78 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz.1460 t.j. z późn. zm.), tj. w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 11.09.2017 r. (PDF 287 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 6.3 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

tel. (85) 66 54 922, -326 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Poleć innym: