Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu

15.11.2018

Zakończony 28.02.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu

Typy projektu:

 1. Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki;
 2. Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej;
 3. Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

Numer naboru: RPPD. 06.03.00-IZ.00-20-001/18

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje dotyczące naboru znajdują się w dziale "Komunikaty".





Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

18 grudnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lutego 2019 r. do 15:30 (Komunikat z 27.12.2018)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 18 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • parki krajobrazowe,
 • państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • JST, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,
 • przedsiębiorcy,
 • parki narodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty:

 1. Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki.
 2. Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
 3. Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione będzie od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

a) projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu,

b) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 429 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 219 kB)

Wzory załączników

Formularz - pomoc inna niż pomoc de minimis (XLSX 83 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 40 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 21 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 60 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 17 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 478 kB)

Kryteria wyboru projektów

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (PDF 232 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 556 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 18 kB)

Oświadczenie o skutkach niezachowania formy komunikacji (DOCX 64 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 29 listopada 2018 (PDF 273 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpynęły do 14 grudnia 2018 (PDF 284 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 27 grudnia 2018 r. (PDF 284 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 25 stycznia 2019 (PDF 311 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 11 lutego 2019 (PDF 325 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 20 lutego 2019 (PDF 115 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 25 lutego 2019 (PDF 113 kB)

 

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 6.3 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

 • tel. (85) 66 54 -913, -922 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

01.07.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od IOK termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2019 r. (uprzednio termin ustalono na czerwiec 2019 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 237 kB)

5.03.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 22 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 81 641 939,01  PLN. 

11.02.2019

IOK informuje o aktualizacji komunikatu z dnia 27.12.2018. 

Pełna treść komunikatu (DOCX 12 kB)

27.12.2018

W odpowiedzi na liczne prośby potencjalnych Wnioskodawców (m.in. pisma złożone do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), IOK, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, uznaje za zasadne wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 28 lutego 2019 r. do godziny 15.30 (pierwotny termin wyznaczono na 18 stycznia 2019 r).

Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu:

Pełna treść komunikatu (DOC 268 kB)

Poleć innym: