Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

29.10.2018

Zakończony 14.12.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Numer naboru: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/18

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 29 listopada 2018 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 14 grudnia 2018 do godziny15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to sierpień 2019

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.0.7, w terminie od 29.11.2018 r. (godz. 8:00) do 14.12.2018 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 1. instytucje pomocy i integracji społecznej:
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).
 2. podmioty ekonomii społecznej,
  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
  • podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ),
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
  • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.
 3. jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

 1. typ projektu nr 1:

  Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb

  • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, obejmujących m.in.:
   • działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
   • działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);
   • rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego;
  • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:
   • staże zawodowe, praktyki zawodowe,
   • subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);
   • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;
   • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;
   • zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
   • sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia;
  • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, (realizacja łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej) m.in.:
   • realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);
   • nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej;
  • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, m. in:
   • udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;
   • udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
   • udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych;
 2. typ projektu nr 2:

  Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS, w tym także:

  • stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno –zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
 3. typ projektu nr 3:

  Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ poprzez:

  • zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ oraz objęcie tych osób usługami aktywnej integracji; wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie tych osób do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ
  • wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nowa ofertą w postaci usług aktywnej integracji
  • tworzenie nowych ZAZ
 4. typ projektu nr 4:

  Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące (jako uzupełnienie działań wskazanych w typie operacji nr 1) niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym: praca animacyjna i streetworkerska w terenie, praca metodą mentoringu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10,10a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 85% (OPS-y, PCPR-y).
 • 90% (pozostałe podmioty).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi: 21 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

 • minimum 15% wydatków kwalifikowanych (OPS-y, PCPR-y);
 • minimum 10% wydatków kwalifikowanych (pozostałe podmioty).

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 458 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 387 kB)
 3. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej (DOCX 375 kB)
 4. Wzór karty oceny – etap negocjacji (DOCX 339 kB)
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.58 MB)
 6. Załączniki nr 6a - 6d:
 7. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.13 MB)
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 354 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 359 kB)
 10. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 84 kB)
 11. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 492 kB)
 12. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. (PDF 1 MB)
 14. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 608 kB)
 15. Lista gmin, na terenie których na dzień ogłoszenia konkursu nie funkcjonują podmioty reintegracji społecznej i zawodowej (PDF 88 kB)
 16. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w priorytecie inwestycyjnym 9i (PDF 232 kB)
 17. Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej (XLSX 45 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFS (JPG 322 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 322 kB)

Załączniki do umowy:

Aktualny wzór umowy wraz załącznikami 1-7 stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu

Aktualny Zał. nr 8 do wzoru Umowy - Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów (DOC 364 kB)

Nieaktualne załączniki:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

 • Anna Łukaszewska, tel. (85) 66 54 254,
 • Anna Mieczkowska, tel. (85) 66 54 258,
 • Ewa Fiedorczuk, tel. (85) 66 54 281,
 • Magdalena Chojnowska, tel. (85) 66 54 281,
 • Matylda Wochniak, tel. (85) 66 54 258,
 • Katarzyna Kulesza, tel. (85) 66 54 251,
 • Urszula Kosińska, tel. (85) 66 54 273.
 • Monika Janowska, tel. (85) 66 54 259

e-mail: integracja.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201
e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

 

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

8.08.2019

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania - część 5 (ostatnia).

Treść komunikatu (PDF 363 kB)

17.07.2019

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania - część 4. Jednocześnie informujemy, że w przypadku 1 wniosku prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny – etap negocjacji.

Treść komunikatu (PDF 475 kB)

12.07.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległ Regulamin konkursu. Ponadto zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

Pełna treść komunikatu (PDF 456 kB)

3.07.2019

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania - część 3. Jednocześnie informujemy, że w przypadku 3 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny – etap negocjacji.

18.06.2019

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia drugą część listy projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 7 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny – etap negocjacji.

Pełna treść komunikatu (PDF 475 kB)

10.06.2019

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia pierwszą część listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 11 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny – etap negocjacji.

Pełna treść komunikatu (PDF 292 kB)

29.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Pełna treść komunikatu (PDF 297 kB)

23.04.2019

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości trzecią część listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Treść komunikatu (DOC 215 KB)

11.04.2019

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości drugą część listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Treść komunikatu (DOC 340 KB)

04.04.2019

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości pierwszą część listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Treść komunikatu (DOC 215 KB)

04.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że pula środków, przeznaczona na dofinansowanie projektów, została zwiększona i wynosi 21 000 000,00 PLN.

Pełna treść komunikatu (DOC 334 KB)

1.02.2019

IOK informuje o zmianach załączników do wzoru umowy/ porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS. Zmiana dotyczy załączników 6a, 6b, 6c i 6d.

Pełna treść komunikatu (DOC 374 KB)

Poleć innym: