Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

29.10.2019

Zakończony 31.01.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Numer naboru: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/19

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 29 listopada 2019 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 31 stycznia 2020 do godziny 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to wrzesień 2020

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.1.5, w terminie od 29.11.2019 r. (godz. 8:00) do 31.01.2020 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 1. instytucje pomocy i integracji społecznej (w zakresie typów operacji 1,2,3,4):
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
 2. podmioty ekonomii społecznej (w zakresie typów operacji 1,2,3,4),
  • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
  • jednostki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;
  • koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich;
  • zakłady pracy chronionej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej) (w zakresie typów operacji 1,2,3,4);
 4. jednostki samorządu terytorialnego miasta Białystok, Łomża, Suwałki i Bielsk Podlaski (w zakresie typu 5);
 5. organizacje pozarządowe wyłącznie w zakresie projektów partnerskich z jednostkami samorządu terytorialnego działających na obszarze miasta Białystok, Łomża, Suwałki i Bielsk Podlaski (w zakresie typu 5);

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

 1. typ projektu nr 1:
  Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
  • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, obejmujących m.in.:
   • działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
   • działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);
   • rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego;
  • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:
   • staże zawodowe, praktyki zawodowe;
   • subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);
   • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;
   • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;
   • zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
   • sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia;
  • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, (realizacja łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej) m.in.:
   • realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);
   • nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej;
  • Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, m. in:
   • udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;
   • udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
   • udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych;
 2. typ projektu nr 2:
  Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS, w tym także:
  • stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno –zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. typ projektu nr 3:
  Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ poprzez:
  • zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ oraz objęcie tych osób usługami aktywnej integracji; wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie tych osób do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ;
  • wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nowa ofertą w postaci usług aktywnej integracji;
  • tworzenie nowych ZAZ;
 4. typ projektu nr 4:
  Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące (jako uzupełnienie działań wskazanych w typie operacji nr 1) niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym: praca animacyjna i streetworkerska w terenie, praca metodą mentoringu).
 5. typ projektu nr 5:
  Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w szczególności do lokalnych społeczności) z obszarów miast Białystok, Łomża, Suwałki i Bielsk Podlaski z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.
  • 5a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
  • 5b) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
  • 5c) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (realizacja łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);
  • 5d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10,10a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS przeznaczonych na konkurs wynosi:

10 000 000,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego: minimum 15% wydatków kwalifikowanych

 

UWAGA:

W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły dostępne w regulaminie konkursu oraz na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 10.01.2020 (PDF 1.76 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.76 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 782 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 387 kB)
 3. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej (DOCX 375 kB)
 4. Wzór karty oceny – etap negocjacji (DOCX 339 kB)
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF  1640 KB)
 6. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 280 kB)
 7. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 357 kB)
 8. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 374 kB) zmiana 25.11.2019
  • Nieaktualny wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 362 kB)
 9. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 88 kB)
 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 489 kB)
 11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 12. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. (ODF 1064 kB)
 13. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 1.02 MB)
 14. Lista gmin, na terenie których na dzień ogłoszenia konkursu nie funkcjonują podmioty reintegracji społecznej i zawodowej (PDF 84 kB)
 15. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w priorytecie inwestycyjnym 9i (PDF 233 kB)
 16. Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej (XLSX 45 kB)
 17. Szczegółowe warunki dostępu do uczestnictwa w programie ,,Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami (...)” (w zakresie sfinansowania ze środków PFRON wkładu własnego) dla adresatów programu, wnioskujących o dofinansowanie projektów w ramach RPO – EFS (DOC 45 kB)
 18. Karta prekwalifikacji adresata/tów programu i projektu do udziału w programie (Wzór) (DOCX 27 kB)
 19. Karta kwalifikacji ostatecznej adresata/ów programu i projektu do udziału w programie (Wzór) (DOCX 23 kB)

Zestaw logotypów monochrom EFS (JPG 322 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 56 kB)

                          

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Anna Łukaszewska, tel. (85) 66 54 254,
Ewa Fiedorczuk, tel. (85) 66 54 281,
Magdalena Chojnowska, tel. (85) 66 54 281,
Matylda Wochniak, tel. (85) 66 54 258,
Katarzyna Kulesza, tel. (85) 66 54 252,
Urszula Kosińska, tel. (85) 66 54 273.
Monika Janowska, tel. (85) 66 54 259
Monika Roszkowska, tel. (85) 66 54 252

e-mail: integracja.konkurs@wrotapodlasia.pl  (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201
e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

 

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl  (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

22.06.2022

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia zaktualizowaną „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/19 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji” przyjętą uchwałą Nr 275/5101/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2022 r.

Treść komunikatu (PDF 129 kB)

03.03.2021

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości zaktualizowaną (po procedurze odwoławczej) Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/19.

Treść komunikatu (PDF 336 kB)

1.10.2020

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/19 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji” przyjętą uchwałą Nr 156/2540/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 września 2020 r.

Treść komunikatu (PDF 362 kB)

13.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść komunikatu (PDF 238 kB)

10.01.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, że Regulamin konkursu uległ zmianie, w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 290 kB)

25.11.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.
 
Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Nowy załącznik obowiązuje od  22.11.2019 roku.

Treść komunikatu (PDF 536 kB)

Poleć innym: