Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

31.03.2016

Zakończony 17.05.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach: Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej

Numer naboru: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-001/16

Ważna informacja. Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania przyjętą uchwałą Nr 194/ 2535/ 2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2017r.


  • Lista projektów wybranych do dofinansowania

    23.02.2017

    Wynik naboru (PDF, 449.67 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 04 maja 2016 od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

Do 17 maja 2016 do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to luty 2017.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.
pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 04.05.2016 r. (godz. 07:30) do 17.05.2016 r. do godziny 15:30 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej oraz Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty lub partnerstwa świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej (pakiet usług rozumianych zgodnie z Krajowym Programem  Rozwoju  Ekonomii  Społecznej (KPRES), świadczonych komplementarnie) posiadające akredytację na województwo podlaskie oraz nieposiadające akredytacji, o ile przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu, uzyskają akredytacje na województwo podlaskie przyznaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na podstawie rekomendacji Komitetu Akredytacyjnego, dla podmiotów lub partnerstw świadczących łącznie wszystkie typy usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES w związku ze spełnieniem przez nie Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES). Umowa o dofinansowanie nie może zostać zawarta z projektodawcą, który nie przedłoży IZ RPOWP dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji na województwo podlaskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

1. Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej1 działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące łącznie typy usług:

1.1 usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), w tym: działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne oraz przygotowanie i wsparcie lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać te działania;

1.2 usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym: działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (w tym np. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe), działania ukierunkowane na ekonomizowanie istniejących organizacji poprzez podjęcie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz przygotowanie grup założycielskich;

1.3 usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), w tym: doradztwo prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe, finansowe, przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju;

1.4 wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym, obejmujące następujące instrumenty:

a) usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym, w tym: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, wizyty studyjne;
b) przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym2 w wysokości do 20 tys. zł na osobę zakładającą, przystępującą lub zatrudnianą w przedsiębiorstwie społecznym3;
c) wsparcie pomostowe (w trakcie rozpoczynania prowadzenia przedsiębiorstwa i w początkowym okresie jego rozwoju) w formie finansowej4 oraz w formie zindywidualizowanych usług, o których mowa w pkt 1.3 i 1.4a.

Przypisy:

1. Podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację, świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES. Akredytacja jest przyznawana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie rekomendacji Komitetu Akredytacyjnego w związku ze spełnieniem Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES).

2. Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi nie więcej niż 100 tys. zł.

3. Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) jest udzielane na osobę bezrobotną, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub na osobę o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Niemniej jednak Beneficjent powinien mieć na uwadze demarkację pomiędzy CT 8 a CT 9 w zakresie osób bezrobotnych. Uszczegółowienie w/w kwestii zawarto w Regulaminie konkursu.

4. Wsparcie pomostowe w formie finansowej przyznawane jest w formie comiesięcznej dotacji w kwocie do 1 tys. zł na utworzone miejsce pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% - bez uwzględnienia środków przekazywanych przez Beneficjentów na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej, które są dofinansowane w 100%. Przez tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej należy rozumieć dotacje na tworzenie miejsc pracy. Powyższe oznacza, że Beneficjent nie przewiduje we wniosku o dofinansowanie wnoszenia wkładu własnego do dotacji udzielonych na miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwach społecznych, gdyż te w 85% finansowane są przez środki UE, a w 15% przez środki budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi: 24 000 000,00 PLN
W tym wsparcie finansowe EFS: 21 473 684,00 PLN
W tym budżet państwa: 2 526 316,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych (wskazany % dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki dotacji przekazanej przez Beneficjenta na utworzenie miejsca pracy w ekonomii społecznej).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 02.02.2017 (PDF 1,3 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu - zmiana z 27.12.2016 (PDF 1,3 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu - zmiana z 29.11.2016 (PDF 1,22 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu - zmiana z 24.10.2016 (PDF MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu - zmiana z 21.09.2016 (PDF 626 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu - zmiana z 6.07.2016 (PDF 1,3 MB)

Nieaktualny regulamin konkursu - zmiana z dnia 18.04.2016 (PDF 1.31 MB)

Nieaktualny regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Zał.1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 344 kB) - zmiana z 6.07.2016

Nieaktualny zał. 1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS.

Zał. 2 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.

Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach RPOWP 2014-2020.

Zał. 4 Wzór Karty oceny formalnej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.

Zał. 5 Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.

Zał. 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (kwoty ryczałtowe) - zmiana z 5.10.2016, (DOCX 102 kB)

Nieaktualny Zał. 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (kwoty ryczałtowe).

Zał. 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 5.10.2016, (DOCX 106 kB)

Nieaktualny Zał. 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (kwoty inne niż ryczałtowe).

Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia dla państwowych jednostek budżetowych (kwoty ryczałtowe) – zmiana z 5.10.2016 (DOCX 168 kB)

Zał. 6a Wzór minimalnego zakresu porozumienia dla państwowych jednostek budżetowych (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 5.10.2016 (DOCX 169 kB)

Zał. 7 Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zał. 8 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie.

Zał. 9 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco.

Zał. 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej.

Zał. 11 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

Zał. 12 Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.

Zał. 13 Definicje i metodologia pomiaru wskaźników efektywnościowych OWES.

Zał. 14 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Zał. 15 Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych

WEKSEL

Załączniki do umowy

Załącznik nr 1 do Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (zmiana z 5.10.2016 r.)

Nieaktualny Zał. nr 1 do Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Wzór harmonogramu płatności (aktualny od 5.10.2016)

Nieaktualny Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Wzór harmonogramu płatności

Zał. nr 3 do wzoru Umowy - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Zał. nr 4 do wzoru umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (aktualny od 5.10.2016)

Nieaktualny Zał. nr 4 do wzoru umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. nr 5 do wzoru umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 6 do wzoru umowy - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014

Zał. nr 7 do wzoru umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu

Zał. nr 8 do wzoru umowy - Szczegółowe wytyczne dotyczące danego rodzaju projektów

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu do Działania 7.3 ze spotkania z Beneficjentami w dniu 25 kwietnia 2016 r. (84 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 7.3 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy instytucji organizującej konkurs:

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

tel. 85 66 54 273, 85 66 54 258, 85 66 54 281, 85 66 54 296, 85 66 54 251, 85 66 54 259

Anna Łukaszewska, tel. (85) 66 54 273, e-mail anna.lukaszewska@wrotapodlasia.pl
Matylda Wochniak, tel. (85) 66 54 258, e-mail matylda.wochniak@wrotapodlasia.pl
Magdalena Chojnowska, tel. (85) 66 54 281,e-mail magdalena.chojnowska@wrotapodlasia.pl
Anna Mieczkowska, tel. (85) 66 54 258, e-mail anna.mieczkowska@wrotapodlasia.pl
Ewa Otylia Fiedorczuk, tel. (85) 66 54 281, e-mail ewa.fiedorczuk@wrotapodlasia.pl
Izabela Matyszewska, tel. (85) 66 54 296, e-mail izabela.matyszewska@wrotapodlasia.pl
Monika Roszkowska, tel. (85) 66 54 251, e-mail monika.roszkowska@wrotapodlasia.pl
Katarzyna Kulesza, tel. (85) 66 54 251, e-mail katarzyna.kulesza@wrotapodlasia.pl
Agnieszka Skutnik-Borys, tel. (85) 66 54 259, e-mail agnieszka.borys@wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

2.02.2017

Komunikat dotyczący naboru wniosków.

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 221 kB)

27.12.2016

Komunikat dotyczący naboru wniosków.

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 224 kB)

29.11.2016

Komunikat dotyczący naboru wniosków.

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 223 kB)

24.10.2016

Komunikat dotyczący naboru wniosków

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 226 kB)

5.10.2016

Komunikat dotyczący zmian w załącznikach w ramach naboru wniosków.

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz Ogólnych warunków umów.

Treść komunikatu (PDF 345 kB)

21.09.2016

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 114 kB)

6.07.2016

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległ regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS oraz regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 328)

18.04.2016

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.07.03.00-IZ.00-20-001/16 ogłoszonego w ramach Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległ Regulamin konkursu.

Treść komunikatu ze zmianą (18.04.2016) (PDF 225 kB)

Poleć innym: